Gewoon Doen!

06-07-2017

Kadernota 2018 (juni 2017)

Kansen pakken, innoveren, stimuleren en mogelijk maken; GEWOON DOEN!

Kansen pakken, vernieuwen, stimuleren en mogelijk maken zijn de steekwoorden van Gemeentebelangen De Wolden bij het zien van de kadernota 2018. Als Gemeentebelangen staan wij achter het financiële beleid en vinden wij het verantwoord, sterker nog, we stellen het zelfs als voorwaarde: "Ga door met het versterken van gemeente De Wolden als een aantrekkelijke woon-, werk- en recreatiegemeente", "Zeker nu het er naar uitziet dat de woonlasten gelijk of zelfs een klein beetje lager uItvallen, en de OZB niet extra verhoogd hoeft te worden" aldus vicefractievoorzitter Gerrie Hempen-Prent. 

Het succes van Initiatiefrijk De Wolden (het fonds waar initiatieven uit de samenleving mee ondersteund worden) is ongekend, daarom zullen we ons ook na 2018 er sterk voor maken dit fonds te behouden of zelfs structureel te maken.

Gemeentebelangen staat achter de renovatieplannen van de sporthal en gymzaal in Zuidwolde maar ziet nog meer mogelijkheden. Gerrie Hempen-Prent: "Wat zou het mooi zijn als er functies gecombineerd kunnen worden. Denk hierbij aan de dorpshuisfunctie van de Boerhoorn en in onze stoutste dromen zien we zelfs een klein theater. Wij zullen het college oproepen om bij inwoners en direct betrokkenen van de huidige locaties na te gaan of hier draagvlak voor is. Mocht dat zo zijn dan is Gemeentebelangen bereid om te kijken op welke wijze hier invulling aangegeven kan worden".

Bij het vaststellen van het actieplan Klimaat & Energie is afgesproken om bij iedere Kadernota te kijken of een versnelling gemaakt kan worden op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Wij willen het college een voorstel doen om te kijken of het mogelijk is om samen met de sportvereniging het "verledden" (vervangen van traditionele verlichting door LED- verlichting) van de buitensport accommodaties opgepakt kan worden. Het mes snijdt in dit geval aan twee kanten, energiebesparing en een lagere energierekening voor de sportverenigingen.

De kadernota zien we als het belangrijkste document van het jaar. Hierin staat welke kant wij als gemeente en Gemeentebelangen De Wolden samen met onze inwoners naar toe willen. Het college heeft de goede koers te pakken en daarom zegt Gemeentebelangen: Gewoon doen!!!

Samenvatting

Gemeentebelangen De Wolden stemt op  hoofdlijnen in met de kadernota 2018 maar brengt wel een aantal eigen voorstellen in:

  • Na een openbare fractievergadering in De Wijk kwam het achterstallige onderhoud van de vijvers aan de Briëtweg en de Emmaweg ter sprake. Als Gemeentebelangen De Wolden hebben wij een motie ingediend om onveilige situaties te voorkomen en het onderhoud van alle vijvers in De Wolden weer op te nemen in het groenonderhoudsprogramma. Daar waar mogelijk te combineren met regenwater afkoppelingsprojecten. Alle fracties m.u.v. de PvdA hebben hiermee ingestemd.
  • Vanuit verschillende buitensportverenigingen kregen wij signalen of er mogelijkheden waren om in het kader van duurzaamheid de verlichting om te zetten naar LED- verlichting "Verledden". Op 30 maart was net het actieplan Klimaat en Energie vastgesteld met daarbij de aanbeveling om waar mogelijk kansen te pakken bij het stimuleren van verduurzaming, energiebesparing. Voor ons als Gemeentebelangen De Wolden de reden om een motie in te dienen waarbij gekeken wordt welke buitensportlocaties voor 'verledden' in aanmerking komen en bij de begroting een voorstel met financiele onderbouwing te komen. Ook deze motie werd door een meerderheid in de raad, met uitzondering van CDA en PvdA aangenomen.

De eikenprocessierups leidde al meerdere malen tot gespreksstof in de gemeenteraad. Vanwege de actualiteit met al die linten rondom elke eik ook ditmaal voor Gemeentebelangen de reden om een motie in te dienen. Het doel is om te stoppen met die linten en de behandeling per boom en het geld wat beschikbaar komt te besteden aan het stimuleren van een goede omgeving voor de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups door het inzaaien van wegbermen met bloemrijk mengsel. Bij de belangrijkste school- en recreatieve fietsroutes in plaats van linten gebruik te maken van waarschuwingsbordjes. Alle fracties konden zich hierin vinden zodat deze motie unaniem is aangenomen.

  • De Gemeenteraad van De Wolden is overgegaan naar een nieuwe werkwijze, 3DDeWolden, om op deze manier meer inwoners bij de politiek te betrekken. Wel was afgelopen januari afgesproken dat de nieuwe raad, gekozen in maart 2018, het besluit te laten nemen over het eventueel doorgaan van deze nieuwe werkwijze. Als Gemeentebelangen vinden wij dan ook dat pas op dat moment geld beschikbaar wordt gesteld en niet nu al. Alle andere fracties herkenden zich in deze wijziging zodat ook deze unaniem werd aangenomen.
  • Als laatste de renovatie/nieuwbouw van de sporthal en gymzaal te Zuidwolde. Als Gemeentebelangen zien wij voordelen wanneer er niet alleen naar sporthal en gymzaal gekeken wordt, maar ook naar de naastgelegen Boerhoorn en eventuele particuliere partijen dit alles in overleg met de huidige gebruikers. Misschien zelfs wel een klein theater, wie zal het zeggen? Andere fracties hadden een vergelijkbare insteek zodat uiteindelijk alles in 1 amendement is samengevoegd om te gaan onderzoeken of een multifunctionele accommodatie ook onder de inwoners leeft. De wensen van de huidige en toekomstige gebruikers te inventariseren en bij de kadernota 2019 (juni 2018) met een voorstel bij de raad te komen over hoe om te gaan met deze sport- welzijnsvoorziening in Zuidwolde.

Deel dit artikel
Gerelateerd nieuws

Geen berichten gevonden