Wethouders

Jan van 't Zand

Jan van 't Zand

Wethouder; 2e loco-burgemeester:

Jan van ’t Zand

De Vennen 3
7921 HZ  Zuidwolde
0528-372322

[j.vantzand@dewolden.nl]
[Persoonlijke site]Beleidsgebieden:

- Gezond meedoen -

Maatschappelijke participatie: sociale zelfredzaamheid

• Wmo: maatwerkvoorzieningen/beschermd wonen/mantelzorg • Maatschappelijke dienstverlening: opbouwwerk, maatschappelijk werk, vrijwilligersondersteuning • Openbare gezondheidszorg/GGD • Openbare geestelijke gezondheidszorg/maatschappelijke opvang: dak- en thuislozen, verslavingszorg,  hulpverlening huiselijk geweld • Inclusiebeleid

Maatschappelijke participatie: financiële zelfredzaamheid

• Deel inkomen/bijstand Sociale Zaken • Deel participatie van Sociale Zaken • Minimabeleid • Schuldhulpverlening

- De Wolden actief en opgeruimd -

Sport

• Sport • Verenigingsklimaat • Combinatiefunctionarissen • Sportvoorzieningen (binnen- en buitensportaccommodaties)

Afval (inclusief Afvalstoffenheffing)

 

- Paragraaf Financiën -

• Financiering • Weerstandsvermogen • Rechtmatigheid • Lokale heffingen

 

Aandachtswethouder van: Echten, Ruinen, Koekange en Koekangerveld

Gerrie Hempen-Prent

Gerrie Hempen-Prent

Wethouder; 3e loco-burgemeester

Gerrie Hempen - Prent

Fluitenbergseweg 106
7932 PB Echten
0528-251511

[g.hempen-prent@dewolden.nl]
[Persoonlijke site]Beleidsgebieden:

 - Duurzaam leven in De Wolden -

Ruimte en wonen

• Ruimtelijke ordening • Nieuwe ruimtelijke initiatieven • Bestemmingsplannen • Omgevingsvergunningen (inclusief dienstverlening omgevingsvergunningen) / Wabo-procedures • Woningbouw/volkshuisvesting • Woonplan • Prestatieafspraken woningcorporaties • Welstand • Cultuurhistorie in bestemmingsplannen • Externe veiligheid • Vitale recreatieparken

Duurzaamheid

• Klimaat- & energiebeleid • Milieu vergunningverlening • Natuur en milieueducatie • Bodem • Riolering en waterzuivering

- De Wolden onderneemt -

Ondernemen

• Economische Zaken • Ondernemen/ondernemersklimaat • Ontwikkeling & revitalisering bedrijventerreinen • Centrumplannen • Warenmarkten • Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe & Regio Zwolle • Innovatiecluster Agri & Food Regio Zwolle • Samenwerkingsagenda platteland Zuidwest Drenthe (inclusief beheer en onderhoud landschap)

Toerisme en recreatie

• Marketing recreatie en toerisme • Recreatieve voorzieningen • Ondernemen/ondernemersklimaat

- Paragraaf Grondzaken -

 

Aandachtswethouder van: Linde, Ruinerwold, Fort, Zuidwolde en Alteveer/Kerkenveld

Raadsleden

Petra Haanstra

Petra Haanstra

Raadslid; Fractievoorzitter

Petra Haanstra

Burg. Nijsinghweg 1a
7961 CT Ruinerwold
0522-482532
[p.haanstra@dewolden.nl]
[Persoonlijke site]Beleidsgebieden:

* Fractievoorzitteroverleg - Presidium

 • Programma 6- De Wolden ontwikkelt met kleur en talent (met Betty)

 • Programma 7- Gezond meedoen in DeWolden (met Pieter)

Ronald Brouwer

Ronald Brouwer

Raadslid; vice-voorzitter gemeenteraad

Ronald Brouwer

Burg. Veenhovenplein 1c
7957 BA De Wijk
 

[r.brouwer@dewolden.nl]Beleidsgebieden:

* Lid Agendacommissie
* Voorzitter werkgeverscommissie Griffie
* Voorzitter financiële werkgroep

 • Programma 1 - De Wolden een veilig thuis

 • Programma 3 - Duurzaam leven in De Wolden (met Gerrie, Pieter en Gerbrand)

 • Programma 4 - De Wolden onderneemt (met Harold)

Pieter Groot

Pieter Groot

Raadslid; vice-fractievoorzitter

Pieter Groot

Gruttostraat 13
7961 BT  Ruinerwold
0522-482413

[p.groot@dewolden.nl]
[Persoonlijke site]Beleidsgebieden:

* Website beheer

 • Programma 3- Duurzaam leven in de Wolden (met Gerrie, Ronald en Gerbrand)

 • Programma 5 -De Wolden aantrekkelijk en aangesloten (met Harold en Betty)

 • Programma 7- Gezond meedoen in DeWolden (met Petra)

 • Programma 8- De Wolden actief en opgeruimd (met Betty)

Harold Benning

Harold Benning

Raadslid

Harold Benning

Oshaarseweg 26
7932 PX  Echten
0528-250812

[h.benning@dewolden.nl]Beleidsgebieden:

* Lid financiële werkgroep

 • Financieel beleid

 • Programma 4- De Wolden onderneemt (met Ronald)

 • Programma 5 -De Wolden aantrekkelijk en aangesloten (met Betty en Pieter)

Gerbrand Gol

Gerbrand Gol

Raadslid

Gerbrand Gol

Dr. Larijweg 65
7961NN Ruinerwold
0522-482440

[g.gol@dewolden.nl]

 Beleidsgebieden:
 • Programma 2- De Wolden een veilig thuis (met Ronald)         

 • Programma 3- Duurzaam leven in de Wolden (met Gerrie, Ronald en Pieter)

Gea Leffers-Heeling

Gea Leffers-Heeling

Raadslid; Fractiesecretaris en penningmeester

Gea Leffers

Zuides 5
7963 CR  Ruinen
0522-472932

[g.leffers-heeling@dewolden.nl]Beleidsgebieden:

* Fractiesecretaris en penningmeester

 • Programma 1- De Wolden gastvrij, initiatiefrijk en stimulerend (met Gerrie)

Riny Jansen

Riny Jansen

Raadslid

Riny Jansen

Drift 1/A
7921 ES
06-10822889

[r.jansen@dewolden.nl]
[persoonlijke site]Beleidsgebieden:

* Website beheer

 • Programma 1- De Wolden gastvrij, initiatiefrijk en stimulerend (met Gea)

 • Programma 3- Duurzaam leven in de Wolden (met Ronald, Pieter en Gerbrand)