Bijdrage Begrotingsraad Gemeentebelangen De Wolden 09-11-2017

Bijdrage Begrotingsraad Gemeentebelangen De Wolden 09-11-2017

12-11-2017

Inleidend

Voorzitter, mijn eerste begroting als fractievoorzitter is direct de laatste in de cyclus van 4 jaren collegeprogramma “Dichtbij en vitaal-op eigen kracht”. Uiteraard waren wij als Gb De Wolden blij met dit programma, maar nog meer verheugd zijn we over de behaalde resultaten. Ik hoor u denken: nogal wiedes, dat je dat vindt, maar de feiten liegen er niet om en ik vind dan ook dat dit college het compliment verdient dat het verdient! Ik doel – onder meer – op het feit, dat de woonlasten sinds 2014 qua geldbedrag nauwelijks zijn gestegen, sterker nog, dat het bedrag nagenoeg gelijk is gebleven. Het typeert naar onze mening het stabiele beleid van de laatste jaren. Hulde daarvoor! Terugkijkend vinden we bij Gemeentebelangen, dat met name Initiatiefrijk De Wolden hèt succesverhaal van de laatste vier jaren is geweest. De Woldense samenleving heeft de mogelijkheden hiervan ten volle benut en er zijn veel, heel veel, prima initiatieven mee van de grond gekomen. Voor ons smaakt dit naar meer!

Maar ook alle lof en complimenten aan de organisatie. Er ligt een goed en gedegen stuk voor. Zo vinden wij bij Gemeentebelangen (met name) de toevoeging van de moties en amendementen uit de kadernota-behandeling in de aanbiedingsbrief erg inzichtelijk. Gevoegd bij de adequate beantwoording van technische vragen en een goed voorbereide en duidelijke technische toelichting, vragen wij ons bij Gemeentebelangen dan ook af of de behandeling van deze begroting en van toekomstige begrotingen niet nog veel eenvoudiger kan. Zo zou wat ons betreft een behandeling van de begroting niet meer in de middag hoeven plaats te vinden, maar gewoon onderdeel kunnen uitmaken van een reguliere raadsvergadering zodat we als raadsleden bijv. ook “gewoon” onze art. 37a-vragen kunnen stellen!

In de geest van de “eenvoudiger” gedachte heeft de agendacommissie geoordeeld dat de bijdragen van de fracties op 10 minuten gesteld kunnen worden. Wij vinden dat prima; dat houdt in dat ik hierna op hoofdonderdelen in de afzonderlijke programma’s onderwerpen zal aanstippen.

 

Leefbaarheid

Voor Gemeentebelangen is het programma Leefbaarheid erg belangrijk. Maar alleen al uit het aantal ingediende moties en amendementen tijdens de behandeling van de Kadernota 2018 blijkt, dat het ook bij anderen de gemoederen bezighoudt. Voor Gemeentebelangen waren belangrijke onderdelen de vijvers en het onderhoud ervan, zoals bij het Goldstein-plantsoen in De Wijk, de duurzaamheid met LED-verlichting voor de buitensportverenigingen maar ook veelbesproken behandelingen rondom de eikenprocessierups. Niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst staat er al veel op planning. En dan geen kleine plannen; denk maar eens aan de herinrichting van de Dorpsstraat in De Wijk, het veiliger maken van de N375 met tunnels of andere maatregelen en het verhaal van de sanering asbestdaken die vóór 2024 allemaal verwijderd moeten zijn en waar nog geen bedrag aan hangt.

Qua leefbaarheid maken wij ons enigszins zorgen over de (uitblijvende?) ontwikkelingen rondom de Havezate in De Wijk, maar kijken wel reikhalzend uit naar de ontwikkelingen rondom de multifunctionele accommodatie, gemakshalve aangeduid als “Sporthal Zuidwolde”. Wij wachten in spanning op de uitkomsten van het onderzoek en hopen op voldoende draagvlak voor een klein theater!

 

Economie en werk

De economie trekt weer aan waardoor ook de werkloosheid weer afneemt. Mooi is dat steeds meer bedrijven het werkgeversservicepunt weten te vinden als verbinding tussen bedrijfsleven en werkzoekenden. Prettig om te lezen dat het college aan de slag kan om te bevorderen dat er een spraakmakend evenement naar De Wolden komt wat heel Drenthe nog wat meer op de kaart gaat zetten. De regio Zwolle als ook de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe wordt door Gemeentebelangen De Wolden als een zeer belangrijke schakel gezien in de diverse samenwerkingsprojecten die inmiddels zijn opgestart. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Glasvezel De Wolden en de samenwerking met de landbouw, scholen en loonbedrijven over precisie-bemesting grasland. Het hiervoor extra beschikbaar gestelde geld levert ook concreet wat op, zodat wij hier positief tegenover staan.

 

Sociaal Beleid

De vraag die je hier bij kan stellen: is het centraal stellen van de inwoners met een hulpvraag gelukt? Wij zijn het met het college eens, dat hier een goede invulling aan is gegeven maar beseffen terdege dat aandacht hiervoor moet blijven bestaan, met name vanwege de nog noodzakelijke veranderingen in het Sociaal Domein, de transformatie.

De “Cultuurexplosie” van dit jaar laat nog maar eens zien dat zelfs als je geen culturele gemeente bent het kan bruisen van de activiteiten en initiatieven. Misschien goed om eens te kijken of dit een vervolg kan krijgen. Ik denk dat we daar vanmiddag nog wel over te spreken komen!

Tevreden zijn we over het uittredingsplan GR Reestmond. Met name ook, omdat het “onze” WSW-medewerkers nauwelijks last bezorgt.

Voorzitter, wij kijken met trots naar wat de vrijwilligers voor elkaar krijgen in onze uiterst sportieve gemeente. Na de verzelfstandiging van de zwembaden in de Wolden, steken zij direct qua bezoekersaantallen positief uit boven alle andere Drentse baden. Een felicitatie waard!

Inzet op een actieve en gezonde leefstijl wordt op allerlei manieren gestimuleerd, bij de jeugd met name door de inzet van de sportfunctionarissen. En in het verlengde daarvan, ja hoor, daar is ie weer: kunstgras! Het past naar onze mening prima bij het stimuleren van een gezonde leefstijl en sport-beweegactiviteiten. Van de vijf (voetbal-)verenigingen die hebben aangegeven interesse te hebben voor kunstgras gaat Vitesse in Koekange voorop. En gelukkig lezen we in de recente memo van de portefeuillehouder dat ook bij de andere verenigingen binnenkort de haalbaarheid van kunstgras zal worden besproken, zodat de vaart er in blijft en er straks bij de behandeling van de Kadernota 2019 duidelijk zal zijn wat en waar er aan kunstgras gerealiseerd zal kunnen worden.

 

Dienstverlening

Dienstverlening baart ons als Gemeentebelangen zorgen. Alhoewel wij als Gemeenteraad onlangs goed zijn bijgepraat over de diversiteit en de complexiteit van de service richting onze inwoners, vinden wij toch dat er de komende periode een doorontwikkeling moet plaatsvinden en er ingezet moet worden op het maken van keuzes ten aanzien van dienstverlening. Onze fractie (net als andere waarschijnlijk) krijgen toch nog te veel meldingen. Er is weliswaar een rapportcijfer van 6,9 (in 2016) maar vinden dat we daar niet tevreden mee moeten zijn.

 

Financiën

De gemeente is financieel gezond, ook ondanks alle investeringen en alle PM-posten. De gemeente heeft het voornemen en het college doet bij deze begroting het voorstel om voor de komende jaren jaarlijks (gemiddeld en indien mogelijk) 4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor investeringen. Een goede zaak, lijkt ons.

 

SWO De Wolden-Hoogeveen

Als nabrander, voorzitter, de Samenwerkingsorganisatie. Nog vorige week zijn we als raadsleden bijgepraat over – met name – de loonsom. Als Gemeentebelangen De Wolden volgen wij de ontwikkelingen binnen de SWO op de voet en zijn daarin zeker kritisch. Niettegenstaande de problematiek rondom ziekteverzuim, vinden wij, dat als de loonsom omhoog gaat dat je dan ook wat van de medewerkers mag verwachten. Probeer mensen aan je binden door ze mogelijkheden te bieden die bij ze passen, andere denkwijze in het hedendaagse werken; zodat je voorkomt dat je goede mensen bij je weglopen. Overigens vonden wij de soms openhartige toelichting van de directeur geruststellend. Wij hebben beslist de indruk, dat het de volle, en zeker ook serieuze aandacht krijgt!

 

Afsluitend

Voorzitter, ons credo tijdens de behandeling van de Kadernota in juni van dit jaar was “Gewoon doen”, of “Gewóón doen”. Daar zou ik vandaag óók mee willen afsluiten. De begroting zoals hij er ligt, is wat ons betreft een prima vertaling van de voornoemde Kadernota en wij zouden dan ook graag zien, dat deze begroting vandaag wordt vastgesteld. Gewoon Doen, zullen we maar zeggen!

Programmabegroting Begroting 2018
Klik hier om je boodschap door te geven

#ikdoemee

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Klik hier en geef je mening!

image/svg+xml

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Hé, wat goed dat jij de Luistervink hebt gevonden!

De landelijke verkiezing is geweest. Maar hoe vind jij het lokaal gaan? Omdat we elkaar helaas niet persoonlijk kunnen treffen, staat onze luistervink voor jou klaar. Juist nu is het extra van belang om jouw geluid te laten horen! Dat kun je doen middels deze luistervink. Wat wil jij graag anders zien in onze gemeente, of wat vind jij dat er goed gaat? Wonen, sporten, boeren, het mag over van alles gaan.

De Wolden zonder jou is als een ei zonder zout! We moeten het samen doen!


Schrijf uw reactie


Het mag over één onderwerp gaan zoals bijvoorbeeld boeren, wonen, sporten enz. Maar eigenlijk mag het over van alles gaan. Wat wij als Gemeentebelangen mee willen geven is: hou jezelf vooral niet in! #gbdoen

disclaimer

Spreek uw reactie in

Opname is niet mogenlijk op dit apparaat
Sta gebruik van uw microfoon toe of uw reactie schrijven ipv. spreken

U kunt uw reactie achter laten door deze in te spreken. Gebruik daarvoor onderstaande knoppen. Ga als volgt te werk:

  1. Druk op opnemen
  2. Spreek uw boodschap in, u heeft maximaal 45 seconden
  3. Druk op stop om de opname te stoppen
  4. Met de afspelen/pause knop kunt u uw boodschap afluisteren (optioneel)

U kunt uw boodschap opnieuw inspreken door bovenstaande stappen opnieuw te volgen. Alleen de laatste boodschap wordt bewaard om te verzenden.

disclaimer

Verzenden

Wij als Gemeentebelangen waarderen het enorm dat jij je mening met ons wil delen. Voordat je dat doet kun je hieronder nog enkele gegevens achterlaten. Mochten wij dan nog vragen hebben over hetgeen dat je met ons deelt, kunnen wij contact met je opnemen en er samen over in gesprek gaan. Echter kan je je mening ook anoniem achterlaten.
disclaimer
Bezig met verzenden...

Bedankt

Nog een reactie achter laten

Disclaimer

Eigendom
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die u op de site vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Aarzel niet ons hier op te attenderen. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, methoden, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Gemeentebelangen De Wolden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Toegestaan gebruik
Alle informatie mag worden gebruikt binnen het kader waar het voor bedoeld is, met vermelding van de bron en niet voor commerciële doeleinden. Wij stellen het op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte brengt.

Gebruiksrecht
Gemeentebelangen De Wolden heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte beelden en informatie. Mochten we daar toch nog in te kort geschoten zijn, laat het ons weten.

Delen (social media)
Gemeentebelangen De Wolden is niet aansprakelijk voor de wijze waarop artikelen, afbeeldingen en methodes worden gedeeld via de site of reacties en het vervolg hierop, ook niet wanneer anderen zich daardoor benadeeld of op een andere wijze gedupeerd door voelen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

Gemeentebelangen De Wolden 2021

Oeps!

Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw reactie. Probeer het later nog eens.