Verkiezingsprogramma 2018 - 2022  "Doen is het nieuwe denken!"

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 "Doen is het nieuwe denken!"

11-01-2018

Doen is het nieuwe denken!

Lokaal, vitaal en betrokken

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen De Wolden voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.  Als onafhankelijke lokale partij hebben wij geen binding met landelijke partijen. Wij maken ons sterk voor álle inwoners, ongeacht hun politieke of levensbeschouwelijke overtuiging. We werken vanuit de lokale wensen en behoeften van ónze inwoners, verenigingen en ondernemers. Als lokale partij maken wij ons sterk voor lokale vraagstukken. Daar gaat het juist om in de gemeentepolitiek!

Afgelopen vier jaar zijn er in De Wolden grote stappen gezet met overheidsparticipatie. De gemeente ondersteunt en helpt indien nodig inwoners met hun plannen. Initiatiefrijk De Wolden is hier een prachtig voorbeeld van. Wat zijn er veel initiatieven gerealiseerd door onze inwoners zelf. Inwoners die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leefomgeving en die graag hun kennis, kunde en tijd hiervoor inzetten. Wij geloven in de kracht van de lokale samenleving. Wij geloven dat onze inwoners meer ruimte willen en meer ruimte nodig hebben. Gemeentebelangen De Wolden wil ervoor zorgen dat die ruimte er komt. Het vergroten van het speelveld voor initiatieven die niet binnen de lijntjes passen. Ruimte voor verschil. We geloven niet in blauwdrukken, omdat elk dorp verschillend is. Echt zeggenschap en eigenaarschap bij inwoners én bereid zijn uitkomsten te accepteren waar in eerste instantie niet aan werd gedacht. Daarbij is het huidige systeem geen doel op zich; veranderingen van regels en organisaties sluiten we bij voorbaat niet uit. Meer verbinden, meer vertrouwen, meer werken vanuit maatschappelijke opgaven. Daarom willen we direct na de verkiezingen samen met de dorpen en de gemeenteraad een maatschappelijk akkoord sluiten, met daarin niet alleen wat voor gemeente we willen zijn (visie) maar ook hoe we maatschappelijke opgaven samen oppakken (democratisch proces).

De inwoners op onze brede kieslijst - uit alle delen van De Wolden en uit diverse lagen van de samenleving - zorgen ervoor dat Gemeentebelangen goed op de hoogte is van wat er speelt in welk dorp. Ook mensen die niet op een verkiesbare plek staan, zijn betrokken en nemen de geluiden uit hun buurt mee naar de openbare fractievergaderingen. Stuk voor stuk zijn het allemaal mensen die een bijdrage willen leveren om onze mooie gemeente De Wolden verder te ontwikkelen.

Tegen alle prognoses in groeit het inwonersaantal van de gemeente al jaren op rij. De vergrijzing slaat echter ook in onze gemeente toe. Gemeentebelangen wil blijven bouwen aan de leefbaarheid van onze gemeente. Dit is in hoge mate bepalend voor het woon- en leefklimaat in onze gemeente. De gemeente heeft hierbij een stimulerende, ondersteunende en soms ook een uitvoerende rol. Dit doen we door de kansen te grijpen en plannen mogelijk te maken. Nu de economische crisis achter ons ligt, ligt de focus nog meer op onze ambities. Ambities op het gebied van recreatie en toerisme, wonen, evenementen, andere vormen van aanbesteden, duurzaamheid en innovatie.

Gemeentebelangen De Wolden

 

Dienstverlening

Doorgaan met Initiatiefrijk De Wolden

Initiatiefrijk De Wolden is het grote succes van de afgelopen vier jaar. In totaal is er € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten uit de samenleving. Ook voor de komende vier jaar willen we hier geld voor beschikbaar stellen. Nergens anders komt de kracht van onze samenleving beter naar voren dan bij dit initiatief. Meer dan zestig initiatieven hebben een beroep gedaan op een bijdrage. Dit is het bewijs dat inwoners heel goed zelf weten hoe ze hun eigen leefomgeving kunnen verfraaien.

Zolang onze inwoners, dorpen en organisaties met eigen initiatieven komen, moeten zij een beroep kunnen doen om cofinanciering en ondersteuning vanuit de gemeente te krijgen. Hoe groot of klein ook, we staan open voor vergaande ideeën vanuit de samenleving.

Dorpsvisie 2.0

Alle dorpen hebben hun eigen dorpsvisie gemaakt. Het is een mooi instrument om mee te werken. Actieve inwoners hebben ervoor gezorgd dat er veel wensen zijn uitgevoerd uit de dorpsvisies. Dorpen die hun dorpsvisie willen vernieuwen verdienen ondersteuning! Nieuwe inwoners, ondernemers en jongeren kunnen hun verhaal hierin kwijt.

Excellente Dienstverlening

Op papier zit het misschien wel snor met de dienstverlening van de gemeente, maar het gevoel onder inwoners vertelt ons iets anders. We horen klachten van inwoners dat zij niet worden teruggebeld, dat hun e-mails niet (of veel te laat) worden beantwoord of dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. Onze inwoners kunnen niet kiezen om met een andere gemeente zaken te gaan doen. Dit betekent voor Gemeentebelangen dat onze dienstverlening 100% (maar nog liever excellent) op orde moet zijn! Inwoners moeten zich niet aanpassen aan het systeem van de gemeente, maar de gemeente moet aansluiten bij de leefwereld van de mensen, in welke vorm dan ook. Hetzij digitaal, hetzij aan het loket of per telefoon.

Vandaag een vraag stellen betekent morgen een antwoord. We willen graag dat onze inwoners hun verantwoordelijkheid nemen op velerlei gebied, maar op het gebied van dienstverlening zal de gemeente haar verantwoordelijkheid moeten nemen!

Samenwerkingsorganisatie De Wolden/Hoogeveen

De aanleiding om te gaan samenwerken met de gemeente Hoogeveen bestond uit drie aspecten: kosten besparen, een minder kwetsbare organisatie en het waarborgen van de kwaliteit. Deze thema's zijn wat Gemeentebelangen betreft nog steeds actueel. De ambtelijke samenwerking met Hoogeveen is geen opmaat naar een samenvoeging van beide gemeenten. Gemeente De Wolden bepaalt haar eigen beleid en dit zal, wat Gemeentebelangen betreft, ook zo blijven.

Een nieuwe manier van besturen

Onze inwoners hebben niet alleen tijdens de verkiezingen invloed, maar dagelijks moet het mogelijk zijn om ‘eigenaar’ te zijn van bijvoorbeeld woonomgeving, sport en cultuur. De gemeente hoort niet te zeggen: ‘dit is ons beleid, wat vindt u ervan’, maar: ‘u bent eigenaar, wat heeft u nodig?’

In De Wolden zijn we gestart met 3DeWolden. Niet direct beleid maken, maar eerst het gesprek (dialoog) aangaan met inwoners en betrokken organisaties om te vragen wat heeft u nodig. Daarna wordt hierover in de gemeenteraad gesproken (debat) en pas daarop volgt besluitvorming. Zo snel mogelijk na de verkiezingen willen we met de samenleving in gesprek om de agenda van de gemeenteraad voor de komende vier jaar te bepalen. Duidelijk moet worden waar voor onze inwoners de prioriteiten liggen. Deze dialoog zal tot een maatschappelijk akkoord kunnen leiden.

De afgelopen periode heeft ons geleerd dat de invulling van twee fulltime wethouders en één parttime wethouder (50%) in de praktijk erop neer komt dat dit wat werktijd betreft, geldt als drie fulltime wethouders. We hebben ruime ambities en er komt ook de komende vier jaar veel op ons af. Daarom is het voor Gemeentebelangen niet vanzelfsprekend dat er de komende vier jaar weer gewerkt gaat worden met ‘twee en een half wethouder’.

Dynamiek en ambitie/innovatieteam

De Wolden is een ambitieuze gemeente, dit betekent dat we geen afwachtende houding aannemen. Ook als plattelandsgemeente mag je ambitie hebben. Sterker nog… wij willen vooroplopen! Daarom zouden we graag een innovatieteam in de samenwerkingsorganisatie zien. Een team dat bij 'nieuwe' (beleids)plannen zichzelf de vraag gaat stellen, waarom doen we dingen zoals we ze doen? Past het plan nog bij deze tijd? Kan het eenvoudiger? Gemeentebelangen is bereid om te experimenteren en de grenzen los te laten om zo tot nieuwe oplossingen te komen.

Minder visie, meer doen!                

De Wolden telt net als andere gemeenten veel beleidsplannen. Zo hebben we onder andere een beleidsplan voor Participatie, Integrale Schuldhulpverlening, Re-integratie, Jeugdhulp, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Afval, enzovoort. De gemeentelijke organisatie steekt veel tijd in het (her)schrijven van deze beleidsvisies… Mooie woorden, maar uiteindelijk gaat het om de uitvoering. Alle initiatieven die de laatste jaren zijn uitgevoerd door onze inwoners hebben laten zien dat 'doen' in de natuur zit van onze inwoners. Nu moeten we de stap maken dat 'doen' ook in het DNA van de medewerkers (de organisatie) van onze gemeente komt. Zonder beleid kan natuurlijk niet, maar als gemeente moet je bereid zijn om het los te laten, want als je loslaat, heb je twee handen vrij om te doen.  

 

Leefbaarheid

Wonen en leven in De Wolden

In De Wolden is het aantrekkelijk wonen, vanwege de gunstige ligging en het hoge voorzieningenniveau (scholen, sport, dorpshuizen, bibliotheken, zwembaden). Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat er voor alle (toekomstige) inwoners een passende woning voorradig is. Nu het herstel van de woningmarkt heeft ingezet, moeten we alle kansen benutten. Niet alleen inzetten op inbreiding, maar ook investeren in uitbreiding.

Gemeentebelangen is bereid om te kijken hoe de grondvoorraad kan worden uitgebreid. Daarnaast staan wij open voor nieuwe woonvormen, zeker als het over jongerenhuisvesting gaat. Wij beseffen dat het soms geld gaat kosten in plaats van oplevert.

Daarnaast moet er ook in de behoefte van huurwoningen worden voorzien met onze woningbouwcorporatie Actium. Als de markt nieuwe initiatieven biedt dan staan we daar voor open. 

Gemeentebelangen stimuleert inwoners die aan de slag willen gaan met het energiezuiniger maken van hun woning en dus het verlagen van de woonlasten.

Veiligheid

De Wolden is een veilige gemeente en dat willen we zo houden. Onze wijkagenten spelen hierin een grote rol. Alle inzet moet erop gericht zijn om de wijkagenten te behouden. Daarnaast is het een positieve ontwikkeling dat onze inwoners ook zelf een bijdrage leveren via alert apps en de buurtpreventie app.

Deregulering

Onze inwoners ervaren de ‘bouwvergunning in een half uur’ als positief. Gemeentebelangen ziet kansen om deze manier van werken nog verder uit te breiden naar bijvoorbeeld voor bouwprojecten voor meerdere woningen en bouwwerken zonder woonbestemming. Hierdoor versnelt de procedure en wordt het in De Wolden aantrekkelijker om te bouwen.

Wij vinden het jammer dat de landelijke politiek het voorstel, om het bouwtoezicht neer te leggen bij bedrijven die zich daarin hebben gespecialiseerd, heeft ingetrokken. Het past juist heel goed in het rijtje ‘Welstandsvrij’, ‘Bouwvergunning in een half uur’, enzovoort. Begrippen als loslaten en vertrouwen zijn op landelijk niveau kennelijk nog geen vanzelfsprekendheid. Gemeentebelangen is er een voorstander van om dit lokaal toch op te pakken.

De nieuwe omgevingswet

Wat Gemeentebelangen betreft, biedt de nieuwe Omgevingswet veel mogelijkheden. Het kan een succes worden als de overheid loslaat. Loslaten en vertrouwen! De nieuwe wet bundelt alle wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, water en gezondheid. De bedoeling van de rijksoverheid is dat er meer ruimte komt voor lokaal maatwerk en lokale initiatieven. Het zal minder en overzichtelijke regels moeten opleveren. Voor een deel wordt er in De Wolden al volgens deze uitgangspunten gewerkt, een uitdaging zal zijn om invulling te geven aan het lokaal maatwerk. Gemeentebelangen is voorstander om al op voorhand een omgevingsvisie te maken, zodat bij invoering van de wet het kader er ligt.

Fietsvoorzieningen

Er is nog nooit zoveel geïnvesteerd in fietspaden als in de afgelopen vier jaar. Vanuit het zogeheten fietspadenplan én via initiatieven van onze inwoners. Daar zijn we trots op en hier willen we mee doorgaan om twee redenen. Allereerst vanwege de verkeersveiligheid van onze eigen inwoners en daarnaast spelen goede fietsvoorzieningen een grote rol voor ons als toeristische gemeente. Gemeentebelangen wil dit graag samen met de provincie oppakken.

Er moet wel ruimte blijven voor nieuwe omstandigheden, zoals het sluiten van de school in Fort dat een andere verkeersstroom oplevert richting de school in Veeningen.

Het gebruik van e-bikes leidt ertoe dat steeds meer mensen, ook voor langere afstanden, gebruik maken van de fiets. Ouderen fietsen door tot op hogere leeftijd en werkenden kiezen vaker voor de fiets als het gaat om woon-werkverkeer. Een goede zaak. Daarom is het belangrijk om ook te kijken of er ruimte is voor een fietssnelweg van Hoogeveen naar Zwolle.

Landschap

Een van de kernmerken van gemeente De Wolden is dat we een groene gemeente zijn. Voor Gemeentebelangen is het landschap belangrijker dan natuurontwikkeling. Het landschap moet kunnen bijdragen aan de economische ontwikkeling van De Wolden.

Cultuur

De Cultuurexplosie heeft een positieve bijdrage geleverd aan de vele bestaande culturele uitingen. Cultuur kan worden gezien als één van de bindende factoren binnen de dorpsgemeenschappen en geeft ook een toeristische impuls, bijvoorbeeld het Faliebergfestival, het Oeverloos Verhalenfestival en het Brummelfestival. Als Gemeentebelangen willen we de resultaten van de Cultuurexplosie voor de toekomst graag verzilveren.

Er zijn veel verenigingen die zich met cultuur bezighouden, zoals toneelverenigingen, koren en muziekverenigingen. Deze verenigingen zorgen voor een breed aanbod om actief of passief van cultuuruitingen te genieten.

Dorpshuizen

Voor elk dorp is het belangrijk dat er een ontmoetingsplek is, de dorpshuizen vervullen daarin een belangrijke rol. Deze stimuleren het verenigingsleven en de sociale vitaliteit in een dorp. We moeten de dorpshuizen koesteren en daarom blijven we ze steunen.

Streekradio

Streekradio heeft haar bestaansrecht al voldoende bewezen. Het is prachtig om te zien dat afgelopen jaren Streek TV is opgepakt. Gemeentebelangen wil dit blijven ondersteunen. Wel is het belangrijk dat beide stations op korte termijn een plaats op de glasvezelkabel van Glasvezel De Wolden krijgen.

Duurzaamheid

Velen denken bij duurzaamheid vooral aan klimaatverandering en duurzame energie, uitputting van veel grondstoffen, vervuiling en de ecologische effecten daarvan. Maar onder duurzaamheid verstaan wij ook het welzijn van de mens.

Gemeentebelangen is trots op de titel ‘Duurzaamste gemeente van Drenthe’. Deze titel hebben we onder andere te danken aan ons goede sociaal beleid, stimuleringsmaatregelen die zijn geboden voor energiebesparing en de zonnelening. De dorpen die bezig zijn om energieneutraal te worden, leveren hier een bijdrage aan. Gemeentebelangen wil duurzaamheidsinitiatieven vanuit onze inwoners ondersteunen. Hier wordt het grootste resultaat door behaald. 

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn het goud van de samenleving! Gemeentebelangen ervaart dagelijks hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor leefbaarheid in de dorpen en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan evenementen op het gebied van sport en culturele activiteiten, maar ook rondom de zwembaden, in de zorg en de kerken. Glasvezel De Wolden is natuurlijk zeer succesvol. Daarom vinden we het belangrijk dat vrijwilligers op verschillende manieren worden ondersteund.

Afval

Afval scheiden is en blijft een thema. Onze inwoners doen erg hun best met het scheiden van afval. Als wij willen dat onze inwoners het afval scheiden, dan moeten we het hen zo makkelijk mogelijk maken. Het afval wordt het best gescheiden op de milieustraat en daarom willen wij een onderzoek naar het gratis aanbieden van afval op deze locatie.

Asbestsanering

Er ligt een forse opdracht als het gaat om het saneren van asbest. We willen gaan kijken hoe we kunnen stimuleren dat inwoners en ondernemers uit De Wolden gebruik gaan maken van nieuwe regelingen die geboden worden of dat we zelf een regeling in het leven moeten roepen. Bijvoorbeeld asbest eraf, zon erop!

Slim aanbesteden

In de afgelopen jaren is ten aanzien van het aanbesteden van werken en diensten een aantal veranderingen doorgevoerd. Voor civieltechnische werken (bouw- en woonrijp maken, onderhoud wegen enzovoort) wordt inmiddels een groslijst gehanteerd. Het voordeel hiervan is dat bij onderhandse aanbestedingen leveranciers niet elke keer gecontroleerd hoeven te worden op hun geschiktheid voor het uitvoeren van het werk. Daarnaast verloopt de selectie sneller en is de procedure transparanter en objectiever.

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat minimaal de helft van de bedrijven die meedoet bij een aanbesteding uit de regio moet komen. Wat Gemeentebelangen betreft, is het aanbestedingsbeleid hiermee niet uitontwikkeld. Voor de komende raadsperiode willen we onderzoeken hoe we met ‘loslaten en vertrouwen’ meer vorm kunnen geven bij bijvoorbeeld het onderhoud van wegen. Waarom zouden we het onderhoud van wegen niet voor vijf jaar (inclusief verantwoordelijkheid voor claims en klein onderhoud) bij één aannemer neer kunnen leggen. Door gebruik te maken van kennis van ondernemers kan dit efficiëntie opleveren.

 

Economie en Werk

De agrarische sector

De agrarische sector is de grootste werkgever van onze gemeente. Daarnaast bepaalt deze sector voor een groot deel ons mooie landschap. Het landbouwbeleid wordt vooral in Brussel bepaald, hier ligt geen rol voor de gemeente. Wel kunnen we de cluster Agri & Food van de regio Zwolle gebruiken om de agrarische sector te ondersteunen bij innovatie, wijzigingen in productiemethodes. En daarnaast het verbinden van ondernemers met onderwijs, financiers en elkaar. Samen met de Gebiedscoöperatie hebben we een prachtige structuur staan om de agrarische sector van dienst te zijn. Gemeentebelangen wil de komende vier jaar in zowel de cluster Agri & Food als de Gebiedscoöperatie blijven investeren zolang de behoefte in de agrarische sector ook zelf gevoeld wordt.

Bereikbaarheid

Glasvezel De Wolden heeft momenteel ongeveer de helft van de gemeente voorzien van snel internet. Samen met Rendo en de provincie is dit financieel mogelijk gemaakt. Hulde aan Glasvezel De Wolden en alle vrijwilligers die dit hebben opgepakt. Nergens in Nederland wordt het op deze fantastische wijze aangepakt en nergens in Nederland is er zo’n snelle verbinding als in De Wolden. Terecht dat ze zijn beloond met de European Broadband Award.

We zijn blij dat de lobby rondom de verbetering van de bereikbaarheid over de weg binnen de regio Zwolle is opgepakt. Dit is een zaak van lange adem, maar ook voor de komende vier jaar moeten we inzetten op de verbreding van de A28 boven knooppunt Lankhorst tot het klaverblad bij Hoogeveen en de verdubbeling van de N48. Deze kan bijdragen aan een betere ontsluiting naar Salland en Twente, een sterk economisch gebied. Nu er in het regeerakkoord mogelijkheden blijken te zijn, moeten we hier nogmaals de nadruk op leggen.

Recreatie & toerisme

De Wolden kent een aantal toeristische trekpleisters, zoals Ruinen, Echten, maar ook het Reestdal. Door deze parels concreet met elkaar te verbinden, wordt De Wolden aantrekkelijker voor de toerist en ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor ondernemers. Kwaliteitsfietspaden en een wandelnetwerk kunnen hieraan meewerken.

Tourist Info De Wolden heeft haar meerwaarde bewezen. Naast gebiedspromotie legt ze een goede connectie tussen Marketing Drenthe en lokale ondernemers. De gebiedsregisseurs zijn wat Gemeentebelangen betreft, hierin onmisbaar. Dat is een goede beweging en deze willen we graag blijven ondersteunen.

Voor de komende vier jaar willen we nog meer ambitie tonen ten aanzien van recreatie en toerisme. Juist voor deze sector is stilstand achteruitgang. We moeten noodzaak creëren om naar De Wolden te komen. Dit kan door het organiseren van evenementen, maar ook investeren in kwaliteit. Gelukkig is Zuidwest-Drenthe aangewezen als Leadergebied, zodat er Europees geld beschikbaar is om initiatieven makkelijker van de grond te laten komen. Goede plannen en vooral investeringen in kwaliteit kunnen rekenen op onze steun.

De komende jaren zal de aanpak van het project vitale vakantieparken tot uitvoering komen. Gemeentebelangen steunt de ‘één park, één plan’-gedachte. In eerste instantie ligt het initiatief bij de parken zelf.

Passie voor paarden

De Wolden en paarden zijn al vanuit het verre verleden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er zijn vele handelsstallen, concoursen en rijverenigingen. Gemeentebelangen ziet de paardensport als uithangbord voor De Wolden. De paardensport is een groeiende economische activiteit. Dit willen we blijven ondersteunen. Daarnaast willen we kijken in hoeverre de ontwikkelingen in de paardensector meer moeten worden ondersteund. We denken daarbij aan meer ruimte binnen bestemmingsplannen (omgevingsvisie) en wellicht het aantrekken van een opleidingscentrum in samenwerking met de sector.

Ondernemersdienstverlening

Minder regels blijft een aandachtspunt. Zowel voor nieuwe als bestaande ondernemers. Zien ondernemers door de regels het bos niet meer, dan biedt de bedrijvencontactfunctionaris uitkomst. Voor Gemeentebelangen is de bedrijvencontactfunctionaris ook voor de komende vier jaar gegarandeerd.

Bedrijven hebben te maken met veel instanties die toezicht houden. Zowel vanuit de eigen beroepsorganisatie als van overheidsinstanties (waterschap, gemeente en provincie) worden veelal op hetzelfde terrein dezelfde controles uitgevoerd. Dit zou gecombineerd moeten worden.

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat bestaande ondernemers kunnen uitbreiden, maar ook ondernemers die een mogelijkheid zien in De Wolden als vestigingsplaats, willen we graag faciliteren. Dit betekent dat er goede vestigingslocaties beschikbaar moeten zijn, dit kan zowel op een VAB-locatie (Vrijkomende Agrarisch Bedrijf) als op een bedrijventerrein.

 

Sociaal beleid en onderwijs

Jeugd, zorg en werk

De taken op het gebied van jeugd, zorg en werk zijn per 1 januari 2015 vanuit het Rijk overgeheveld naar de gemeenten. De invoering hiervan is goed verlopen, mede dankzij de inspanning van de werkgroep Sociaal Domein. Gemeentebelangen vindt dat de werkgroep Sociaal Domein kan worden opgeheven nu de trein op de rails staat. Wel zien we een belangrijke rol weggelegd voor onze inwoners via de adviesraad sociaal domein.

Voor de komende periode wil Gemeentebelangen vooral een praktische en persoonlijke aanpak, gebaseerd op maatwerk.

Zorgcoördinator

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat mensen met een zorgvraag terecht kunnen op één plek, bij de zorgcoördinator! Dit om te voorkomen dat meerdere mensen met hetzelfde bezig zijn en om (achterliggende) problemen niet over het hoofd te zien.

Voor een deel vervangt de zorgcoördinator de functie van de sociaal ombudsvrouw. Hiermee kan, wat ons betreft, deze functie komen te vervallen. Wie klachten heeft, kan altijd terecht bij de ombudsman.

Mantelzorg

Als iemand langdurig zorg nodig heeft, dan betekent dit ook iets voor de omgeving. Daarom is het van groot belang dat alle betrokkenen, zoals de partner en overige gezinsleden (de mantelzorgers), hierin ondersteund worden, in welke vorm dan ook. Ook hier geldt maatwerk!

Participatiewet

De werkloosheid in De Wolden is laag. De mate van zelfredzaamheid in De Wolden is groot.

Bij het afbouwen van de werkvoorzieningsschappen staat voor Gemeentebelangen één ding voorop: “Wij staan voor onze inwoners die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.”

De vitale oudere

Van de bijna 24000 inwoners van De Wolden zijn er ruim 5500 ouder dan 65 jaar. Senioren betekenen veel voor de Wolder samenleving, een zeer grote groep die nog volop in het dagelijks leven staat en actief is in verenigingen en maatschappelijke organisaties. Hun ervaring is van grote waarde. Mobiliseer de capaciteiten en talenten van de vitale senioren.

Samen met verenigingen en maatschappelijke organisaties én ouderenorganisaties wil Gemeentebelangen De Wolden initiatieven ondersteunen om capaciteiten en talenten van de actieve senioren beter te benutten.

Voortbestaan ouderenzorg in dorpen

In een aantal van onze dorpen, Kerkenveld, Ansen, Ruinerwold en binnenkort ook in Fort, zijn kleinschalige zorginstellingen gevestigd. Naast wonen met zorg wordt er ook dagopvang geboden. We kunnen gerust zeggen dat hier veel belangstelling voor is. Het is een mooie voorziening voor een klein dorp. Ons doel is dat er naast de hoofdkernen ook in de kleine kernen kleinschalige zorg wordt aangeboden. 

't Neie Punt in Ruinen is een goed voorbeeld van samenwerking tussen de zorg, wonen en welzijn. In Ruinerwold en de Wijk zien wij onvoldoende ontwikkelingen richting de toekomst. Om de zorg ook hier te garanderen moet dit op korte termijn opgepakt worden. Lukt dit niet met de huidige zorgverleners dan staan wij open voor initiatieven van andere zorgpartijen.

Onderwijs

De wettelijke opheffingsnorm van een basisschool staat op 23 leerlingen, Gemeentebelangen houdt hieraan vast. Voorwaarde is dat er binnen de norm genoeg draagvlak onder de ouders is.

Goed onderwijs is belangrijk, maar goede leerwerkplekken zijn evenmin onmisbaar. Als een aantal bedrijven gezamenlijk besluit om jongeren op te leiden tot vakman dan willen we dit graag ondersteunen, want ook voor het onderwijs geldt: Doen is het nieuwe denken!

Bibliotheek

Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling met name bij jongeren en laaggeletterdheid. Met de lokale situatie als uitgangspunt zien wij naast de wettelijke taken (‘ter beschikking stellen van kennis en informatie’, ‘bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling’, ‘educatie en leesbevordering’, ‘ontmoeting en debat’ en ‘kennismaken met kunst en cultuur’) voor de bibliotheken een belangrijke rol weggelegd om aan te sluiten bij de behoeftes van onze inwoners.

Sport

Aanleg van kunstgras blijft actueel, uiteraard zonder gebruik te maken van rubbergranulaat. Er is een inventarisatie gemaakt van sportverenigingen die belangstelling hebben voor kunstgras. Wij willen deze wensen samen met de sportverenigingen de komende jaren tot uitvoer brengen.

Er is een begin gemaakt met de verzelfstandiging van accommodaties en met het onderhoud in handen leggen van de verenigingen. Hiermee willen we doorgaan en samen met verenigingen verder uitbreiden. Initiatieven voor het verzelfstandigen van het beheer en onderhoud van sporthallen ondersteunen we graag.

Cannabisolie

Mensen met aandoeningen zoals kanker en reuma kunnen baat hebben bij het gebruik van Cannabisolie. Als Gemeentebelangen zien we graag dat mensen met een medische verklaring de mogelijkheid krijgen om zelf medicinale wiet te kweken, zodat olie met een hogere concentratie THC, die niet verkrijgbaar is bij drogisterijen, verkregen kan worden. Spelregels waar wij als Gemeentebelangen aan denken - om te zorgen dat de politie bij mensen met een medische verklaring de planten niet meer in beslag neemt - zijn bijvoorbeeld: een medische verklaring, meerderjarig, niet meer dan vijf planten en cannabis alleen voor eigen gebruik.

 

Financiën

De gemeente De Wolden is een financieel gezonde gemeente. Gemeentebelangen heeft hier als collegepartij altijd aan bijgedragen. En dat willen we blijven doen. De Wolden heeft de economische crisis goed doorstaan. Daardoor hebben wij een goed voorzieningenniveau en een beperkte lastenontwikkeling voor onze inwoners en ondernemers.

Wij zijn terughoudend in lastenverhogingen voor onze inwoners. De woonlasten moeten beheersbaar blijven. Lastenverhoging moet duidelijk gemotiveerd worden op basis van investeringen die gedaan worden.

verkiezingsprogramma GR2018 Lokaal Gemeentebelangen