Bestuursleden in de knel? Vragen en antwoorden.

Bestuursleden in de knel? Vragen en antwoorden.

30-09-2021

Hieronder de artikel 37 vragen en beantwoording zoals opgesteld door Gemeentebelangen met als onderwerp de wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Als gemeente De Wolden mogen wij ons gelukkig prijzen met de vele clubs en verenigingen. Vrijwilligers staan hoog in het vaandel bij zowel de gemeente als de fractie van Gemeentebelangen De Wolden. Per 1 juli 2021 is de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking getreden. De persoonlijke, hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Ook aansprakelijkheid voor daden van medebestuursleden welke bij financiële transacties grote gevolgen kunnen hebben. Geadviseerd wordt de verenigingen in te richten volgens deze nieuwe wet waarmee de kans dat er wat misgaat en de eventuele vervelende persoonlijke consequenties vrijwel nihil worden. Bovenstaande heeft bij ons geleid tot de volgende vragen:

1. Weet het College of de verenigingen binnen de gemeente De Wolden zich bewust zijn van het in werking treden van deze wet en de bijhorende consequenties? Is zij anders voornemens alle verenigingen nogmaals op de hoogte te brengen van de invoering en bijbehorende consequenties van deze wet?
Het is het college niet bekend of alle verenigingen binnen de gemeente De Wolden zich bewust zijn van de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr). Het college gaat er echter wel vanuit dat de besturen van de verenigingen in onze gemeente voldoende op de hoogte zijn gebracht van de nieuwe wet.
De rijksoverheid heeft o.a. actief gecommuniceerd via de media en via www.rijkoverheid.nl. Daarbij zijn verenigingen ook verwezen naar het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (www.ivbb.nl) voor praktische ondersteuning. Ook is er aandacht voor de wet en de consequenties daarvan vanuit de Kamers van Koophandel. Verder hebben notarissen een voorlichtende rol bij oprichting van een vereniging of bij wijziging van de statuten. Daarnaast wordt ook vanuit de Vereniging NOV (Platform Vrijwillige Inzet)) voorlichting en ondersteuning wordt geboden bij het implementeren van de wet.
Het college is niet voornemens alle verenigingen binnen de gemeente De Wolden op de hoogte te brengen van de invoering en consequenties van deze wet. Dat is een bewuste keuze. Het is namelijk geen gemeentelijke taak om verenigingen en andere rechtspersonen die binnen de gemeente gevestigd zijn te informeren over wijzigingen op het gebied van het rechtspersonenrecht. Indien de gemeente wel zou gaan communiceren over deze wet zouden verenigingen en andere rechtspersonen binnen onze gemeente er ten onrechte op kunnen gaan vertrouwen dat de gemeente altijd communiceert over wijzigingen op het gebied van het rechtspersonenrecht. Wij gaan
ervan uit dat de communicatielijnen vanuit de Rijksoverheid ten aanzien van deze wetgeving voldoende zijn geweest.


2. Zoals bekend is het al steeds moeilijker bestuursleden te vinden. Zou de drempel nog hoger kunnen worden met de invoering van deze wet?
Wij verwachten dat de drempel om bestuurslid te worden van een vereniging niet hoger wordt door de Wbtr. Voor een belangrijk deel bestaat de wet uit verduidelijking en herschikking van reeds geldende rechtsregels. Ten aanzien van de aansprakelijkheid van bestuurders is wel het een en ander veranderd. Dat is op zich logisch, aangezien het doel van de wet is om misstanden binnen verenigingen en stichtingen tegen te gaan. Helaas komen die vaker voor dan menigeen zou denken. Door de vereniging echter in te richten volgens de Wbtr wordt de kans dat het misgaat verkleind en is de kans op vervelende persoonlijke consequenties te reduceren tot nihil. Dit hoeft dus geen drempel te zijn om bestuurslid of toezichthouder te worden bij een vereniging.
Verder heeft de wetgever ten aanzien van een nieuwe bepaling over aansprakelijkheid bij faillissement een uitzondering opgenomen voor onbezoldigde bestuurders van niet-commerciële verenigingen of stichtingen en voor onbezoldigde bestuurders van informele verenigingen (verenigingen waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte). Daarmee wordt de kans op een succesvolle aansprakelijkstelling van de genoemde bestuurders en commissarissen bij een faillissement aanmerkelijk verkleind. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat men zich ten onrechte door de regeling laat weerhouden om zich als vrijwilliger in te zetten als bijvoorbeeld bestuurder van een buurtvereniging of sportclub.


3. Wat gaat het College naast de gebruikelijke inspanningen ten aanzien van het werven van bestuursleden doen om te zorgen dat niet nog meer bestuursleden afhaken?
Het college heeft geen aanwijzingen dat de Wbtr leidt tot een toename van het aantal beëindigingen van bestuurslidmaatschappen van verenigingen in onze gemeente.

4. Heeft het College zicht op de consequenties voor al onze verenigingen, financieel en administratief, die de invoering van deze wet met zich meebrengt? Verschillen deze per vereniging of zijn de consequenties nog afhankelijk van de grootte?
Het college heeft geen zicht op de consequenties voor alle verenigingen binnen de gemeente De Wolden. De consequenties van de Wbtr zullen per vereniging verschillen. In het antwoord bij vraag 2 is al gewezen op het verschil tussen commerciële en niet-commerciële verenigingen.

5. Mochten de financiële consequenties leiden tot financiële problemen bij de verenigingen is compensatie middels een subsidie of eenmalige bijdrage een mogelijkheid? Is het College bereid dit te onderzoeken?
Bij de totstandkoming van deze wet is ervan uitgegaan dat de kosten zeer beperkt zullen zijn. De wet bestaat namelijk voor een belangrijk deel uit een verduidelijking en herschikking van reeds geldende rechtsregels. Wij verwachten derhalve geen financiële problemen bij de verenigingen vanwege de invoering van de Wbtr.

Tot zover de vragen gesteld namens Gemeentebelangen De Wolden en de beantwoording vanuit het College
 

WBTR Vragen art.37 Gemeentebelangen vrijwilligers bestuursleden