Helder bomenkapbeleid

Helder bomenkapbeleid

25-01-2018

Evaluatie waardevolle bomenlijst - Raadsvergadering 25 januari 2018

Terug naar de regeltjes en een kapvergunning voor iedere boom? Een gedachte van een aantal fracties in de gemeenteraad van De Wolden maar zeker niet van Gemeentebelangen! In het doemscenario: totale kaalslag, geen vlinders en geen bijen meer in 2026, wat een aantal bezorgde, betrokken inwoners ons wilden laten weten in relatie tot het huidige beleid dat gevoerd wordt herkent Gemeentebelangen zich niet in.

Het landschap is immers door ingrijpen van de inwoners in de loop van de eeuwen gevormd tot wat het op dit moment is. Al zien sommigen het ook liever anders, het landschap van De Wolden zal blijven veranderen onder de invloed van de mensen die er wonen en werken. Een voorbeeld hiervan zijn de ruilverkavelingen, die wel gecompenseerd worden met natuur of nieuwe aanplant. Kortom de natuurbeleving is voor iedereen anders, iedereen beleeft dit op zijn eigen wijze. Als Gemeentebelangen denken wij dat als je hier in De Wolden, in een plattelandsgemeente, woont wel iets met natuur en groen moet hebben. Per slot van rekening hebben wij niet voor niets een boom in ons logo en als Gemeentebelangen willen we dat ook graag zo houden.

Inwoners zijn wat ons betreft heel goed in staat om hier zelf keuzes in te maken en hun verantwoordelijkheid te nemen. De aanpassing om te gaan werken met een waardevolle bomenlijst heeft naar onze mening niet geleid tot extreme kap van alles wat los en vast zit. In eerste instantie is er misbruik gemaakt van wat foutjes in de beschermde bomenlijst maar deze zijn kort daarna in de regelgeving aangepast. Het willens en wetens de regels anders interpreteren, of verschuilen achter een gebrekkige informatievoorziening en tot kap overgaan was in het oude beleid al aan de orde en is met dit nieuwe beleid niet anders geworden.

Uit de evaluatie kwam naar voren, dat er veel onduidelijkheid is over het kapbeleid, bij inwoners, agrariërs en misschien ook wel bij de organisatie zelf. Voor Gemeentebelangen was de onduidelijkheid over wat nou bij de gemeente of wat nu onder de provincie valt de reden om een motie in te dienen. Een motie om te kijken of de komgrens van de natuurbeschermingswet niet op de gemeentegrens geplaatst kan worden. Het voordeel; duidelijkheid voor onze inwoners! Alle vergunningen lopen voortaan via één loket: de gemeente. Als gemeente nemen wij op die manier niet alleen het heft in eigen hand voor het buitengebied maar ook de verantwoordelijkheid die daarbij hoort gaan wij niet uit de weg. Naar de mening van Gemeentebelangen een manier om in de toekomst op een eenvoudiger en eenduidiger wijze over het beleid te kunnen communiceren en handhaven. Mooi dat in tegenstelling tot de VVD, juist GroenLinks en de ChristenUnie deze motie hebben ondersteund.  

Wat betreft de evaluatie van de waardevolle bomenlijst: Als Gemeentebelangen kunnen wij ons vinden in de aanbevelingen uit het rapport. Het instellen van een werkgroep om het huidige stelsel te verbeteren, te upgraden, het is goed om dat met een aantal betrokken partijen te gaan doen. Richting de nog op te richten werkgroep misschien een idee om een criterium toe te voegen: “Bij Twijfel Niet Kappen, maar overleggen!” Je laat de verantwoordelijkheid dan daar waar die hoort, bij de inwoners, zonder alles gelijk in regeltjes op te nemen en vast te gaan leggen.

Het aanpassen van het raadsbesluit met een amendement door GroenLinks voor het instellen van een vitaliteitsplan, zodat wij ook een groene gemeente blijven, konden wij na een kleine wijziging ondersteunen. Waarmee er budget vrijgemaakt wordt om nieuwe aanplant mogelijk te maken ter vervanging van zieke bomen, denk bijvoorbeeld aan de Essentaksterfte.

Wat Gemeentebelangen betreft is met het opstellen van een waardevolle bomenlijst het doel om het kapbeleid te vereenvoudigen behaalt, minder regels, minder administratieve rompslomp. Samen met de verbeterpunten die voorgesteld worden staan wij als Gemeentebelangen nog steeds achter deze doelen en het doorgaan met dit beleid.

 

 

bomenkapbeleid evaluatie waardevolle bomenlijst

Deel dit artikel
Gerelateerd nieuws

Geen berichten gevonden