Hoofdpunten Gemeentebelangen Kadernota 2020 - 2023

Hoofdpunten Gemeentebelangen Kadernota 2020 - 2023

13-06-2019

Durven Doen

Inmiddels zijn we alweer ruim een jaar onderweg in deze raadsperiode. Om ons heen gebeurt er veel, veraf en dichtbij. Alles is in beweging: internationaal, landelijk, regionaal en zeker lokaal. Er is voortdurend reuring. En dat is mooi. Daar houden we van, dat houdt ons scherp.
Vandaag is de eerste termijn van de kadernota. De titel van onze Algemene Beschouwingen is: Durven doen! Een titel die past bij Gemeentebelangen, het kenmerkt onze stijl van handelen en doen. We durven te investeren en te innoveren. Samen met de inwoners. Maar we durven ook “nee” te zeggen als dat moet. We zijn altijd realistisch en wegen onze beslissingen grondig af.

Sinds 1 april 2019 heeft De Wolden 24000 inwoners, met een veranderende samenstelling. In tegenstelling tot de prognoses: geen krimp maar juist groei! De Wolden is een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te leven. En dat willen wij nog verder versterken. Mijn fractie durft ambitieus te zijn als het gaat om de veranderende woonwensen. Wij vinden dat het verduurzamen van woningen en het overgaan van aardgas naar groen gas daar bij hoort. Ons streven is dat voor alle (toekomstige) inwoners een passende woning voorradig is, daar hoort niet alleen inzetten op inbreiding, maar ook investeren in uitbreiding bij. Kansen benutten en liefst op korte termijn; kortom een actieve grondpolitiek, doen! Van bouwgrond naar bebouwd kost nu eenmaal tijd!

Naast groei bruist het in onze gemeente van de initiatieven. Heel mooi om te zien dat de ideeën vanuit de inwoners zelf ontstaan, een kwestie van loslaten en vertrouwen. Initiatiefrijk De Wolden is een groot succes voor zowel grote initiatieven; zoals de uitbreiding van zwembad Ruinen, als de meule van Wassens, maar ook kleine, waarbij de stuntrondjes in Echten en Fort er best uit mogen springen. De gemeente faciliteert, maar Gemeentebelangen durft ook te zeggen dat we dat alleen doen als er draagkracht in de dorpen is. Uit wat er allemaal al gedaan is blijkt maar weer eens dat met een goed plan, er veel mogelijk is.

Het duurt nog even maar de omgevingswet komt er aan. Het biedt kansen, en als Gemeentebelangen denken wij dat dit voor een positief effect kan zorgen binnen de samenleving van De Wolden. Van 26 wetten naar een wet. Een hele opgave, maar samen met onze inwoners gaat dat vast lukken. Zo ook met de energietransitie, een mooi proces waarin samen met inzet en initiatieven van de inwoners opgetrokken wordt. Uiteindelijk telt het gezamenlijke resultaat!

Kortom, er is genoeg te doen. De kadernota 2020 geeft richting aan waar wij als Gemeentebelangen en gemeente, samen met onze inwoners, naar toe willen. Hieronder de 4 speerpunten van Gemeentebelangen met die zaken waar wij als Gemeentebelangen de nadruk op willen leggen. Durven doen, daar gaan we voor.

Hoofdpunten Gemeentebelangen De Wolden bij de Kadernota 2020-2023

1 – Multi Functionele Accommodatie Zuidwolde en Kunstgras De Wijk, Ruinen en Ruinerwold

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat er voor elk dorp een ontmoetingsplek is, de dorpshuizen vervullen daarin een belangrijke rol. Deze stimuleren het verenigingsleven en de sociale vitaliteit in een dorp. De Multifunctionele Accommodatie in Zuidwolde is veel meer dan een dorpshuis. Sport, cultuur en maatschappelijke organisaties komen allemaal samen onder hetzelfde dak. Om de vaart in het proces te houden, om te komen tot een MFA stelt Gemeentebelangen graag het aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar. We hebben er alle vertrouwen in dat het college met goede voorstellen komt. Gemeentebelangen wil wel graag in de periode voordat de definitieve besluitvorming plaatsvindt regelmatig een update krijgen van het college over de voortgang van het proces en de stappen die zijn of nog worden genomen. Geef onze inwoners ook een stem in dit proces. We adviseren het college om een inwonersavond te houden waar ervaringsdeskundigen aan de hand van praktijkvoorbeelden de plannen kunnen beoordelen. Wie weet komt het asfalteren van het nieuwe ‘Zantingelaantje’ daar weer aan de orde! De MFA wordt tenslotte gebouwd voor de gebruikers. Laat hen vooral meedenken.

Als Gemeentebelangen vonden en vinden wij de aanleg van kunstgras nog steeds belangrijk. Niet alleen omdat het kunstgras is maar ook vanwege de samenhang met o.a. het Sociaal Domein. De aanleg van kunstgras-voetbalvelden blijft na realisatie in Koekange en Zuidwolde actueel, uiteraard zonder gebruik te maken van rubbergranulaat. Er is een inventarisatie gemaakt van sportverenigingen die belangstelling hebben voor kunstgras. De voetbalverenigingen van Ruinen, Ruinerwold en De Wijk zijn samen opgetrokken in het maken van 1 kunstgrasplan voor alle 3 de verenigingen en zijn daar zeer creatief in. We zien een mooie samenwerking. Dit op zich is al een goed effect van deze plannen. De raad heeft als stimulans hiervoor reeds een miljoen euro vanuit de algemene reserve in de dekkingsreserve gestort. Een definitief besluit wordt binnenkort genomen. De fractie van Gemeentebelangen ziet het raadsvoorstel voor 27 juni met belangstelling tegemoet.

2 – Initiatiefrijk De Wolden 

Initiatiefrijk De Wolden is niet alleen belangrijk om initiatieven vanuit onze inwoners financieel te ondersteunen, maar ook om de betrokkenheid bij de gemeente en de lokale democratie te vergroten. Het is een enorm succes, het aantal aanvragen neemt alsmaar toe. Wij stellen daar graag geld voor beschikbaar. Gemeentebelangen is van mening dat zolang onze inwoners, dorpen en organisaties met eigen initiatieven komen, zij een beroep moeten kunnen doen om cofinanciering en ondersteuning vanuit de gemeente te krijgen. Hoe groot of klein ook, we staan open voor vergaande ideeën vanuit de samenleving. Maar het budget in 2019 is al voor een groot deel uitgekeerd, er dreigen misschien wachtlijsten te ontstaan. Mijn fractie vindt dat geen wenselijke situatie. Daarom komen wij met de volgende motie om aan het College te vragen de Raad te melden wanneer het budget voor 2019 volledig uitgekeerd is en waarvoor het is ingezet. Met een voorstel te komen voor voortzetting van Initiatiefrijk De Wolden en op welke manier wachtlijsten voor aanvragen voorkomen kunnen worden. [1-Motie Initiatiefrijk De Wolden]

3 – Samenwerkingsorganisatie en Excellente Dienstverlening

De SWO is in 2015 ingesteld met de doelstellingen: Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten. Betere kwaliteit van de medewerkers, een minder kwetsbare organisatie door meerdere mensen voor één positie en beheersing van de kosten met een grotere organisatie. De jaarcijfers van de gemeente Hoogeveen zijn erg negatief. Er zal bezuinigd moeten worden. Wat betekent dit voor de inzet van personeel in de SWO organisatie. Gaan de ontwikkelingen in Hoogeveen De Wolden raken? Wat heeft dit voor gevolgen voor de dienstverlening. Mijn fractie is hier erg bezorgd over. Dienstverlening is een groot speerpunt voor Gemeentebelangen. En al wordt er door de organisatie hard aan gewerkt (zoals wij vorige week nog hebben gehoord) om de dienstverlening te verbeteren, het kan altijd beter. (energiescan) Onze inwoners kunnen niet kiezen om met een andere gemeente zaken te gaan doen. Voor ons als Gemeentebelangen betekent dit: inzet op een dienstverlening die 100% op orde is. Geen goede maar nog liever een excellente dienstverlening! Als we willen dat onze inwoners hun verantwoordelijkheid nemen in hun eigen buurt, dan zal de gemeente haar verantwoordelijkheid op het gebied van dienstverlening moeten nemen!

4 – Fietspaden

Er is nog nooit zoveel geïnvesteerd in fietspaden als de afgelopen jaren. Vanuit het zogeheten fietspadenplan én via initiatieven van onze inwoners. Daar zijn we trots op. Het fietspadenplan (GVVP) loopt op zijn einde. Bijna alle fietspaden met prioriteit 1 zijn op een enkele na, aangelegd. Gaan we nu verder met een update van het huidige fietsplan, of is het nu tijd om de kaders te herzien. De techniek van fietsen ontwikkelt zich snel. Dit heeft gevolgen voor de fietsinfrastructuur. Zijn de fietspaden nog wel breed genoeg? Het gebruik van e-bikes leidt ertoe dat steeds meer mensen, ook voor langere afstanden, gebruik maken van de fiets. Ouderen fietsen door tot op hogere leeftijd en werkenden kiezen vaker voor de fiets als het gaat om woon-werkverkeer. Een goede zaak. Daarom is het belangrijk om te kijken of er ruimte is voor een fietssnelweg van Hoogeveen naar Zwolle. Gaan we door met het aanleggen van losse fietspaden of leggen we juist het accent op de verbinding, de aansluiting tussen de verschillende fietspaden. Denk bijvoorbeeld aan een fietspad van Weerwille naar Koekange of een verlenging van de Leeuwte richting Pesse en zo zijn er nog wel meer voorbeelden in onze gemeente te vinden.

In aansluiting op het afvalbeleid, de circulaire economie, regio Zwolle en de inzameling van plastic is het voor Gemeentebelangen een aantrekkelijke gedachte dat er misschien wel een mooie en innovatieve combinatie gemaakt kan worden met de fietspaden in programma 5: De Wolden Aantrekkelijk en Aangesloten: een aantrekkelijk aangesloten plastic fietspad! Is dit haalbaar en toepasbaar voor De Wolden? Middels een motie willen wij het College dan ook vragen om te onderzoeken of de aanleg van plastic fietspaden als praktische en duurzame innovatieve ontwikkeling toepasbaar en haalbaar is. Durven doen! [2-Motie Aanleg plastic fietspaden]

Amendement Jeugdbeleid

De afgelopen weken stond de jeugdhulp volop in de belangstelling, en zeker niet op een positieve manier. Bijna alle Nederlandse gemeenten hebben moeite om grip te krijgen op de uitgaven van Jeugdzorg. Ook in De Wolden is niet alleen sprake van een fors tekort op dit dossier (7 ton) voor dit jaar, maar ook de komende jaren zijn er grote tekorten. Op dit moment zijn er al heel veel initiatieven! (lijst)  Het kan kennelijk niet op. In deze kadernota staat er als pilot nog weer voor twee jaar 40.000 euro gepland voor extra uren School Maatschappelijk Werk voor 12 plussers. Ontdekken, vallen en weer opstaan hoort bij deze fase van het leven. Wat Gemeentebelangen betreft: zet actief in op bestaand beleid zoals bijvoorbeeld het ketenbeleid waar deze groep te vinden is!
Wij beseffen ons dat wij voor het volgende amendement de handen waarschijnlijk niet op elkaar zullen krijgen, maar als fractie van Gemeentebelangen willen (durven) wij een amendement in te dienen om de in totaal 80.000 euro te laten vervallen. [3-Amendement jeugd 12+]

Naast deze hoofdpunten waren er nog vele andere onderwerpen die aan de orde zijn gekomen in de Algemene Beschouwingen van Gemeentebelangen. Mocht u geinteresseerd kunt u hier de volledig versie lezen. 

Durven Doen Gemeentebelangen Kadernota 22020-2023 Hoofdpunten Petra Haanstra MFA Kunstgras Fietspaden Plastic fietspad Multi Functionele Accommodatie Initiatiefrijk De Wolden GVVP Duurzaam Circulaire Economie Jeugdhulp