Werk in uitvoering - Kadernota 2022

Werk in uitvoering - Kadernota 2022

24-06-2021

Zelfs bij een beleidsarme kadernota 2022 - 2025, richting begroting en volgend jaar de gemeenteraadsverkiezingen, is er sprake van werk in uitvoering. Complimenten aan de organisatie en het College voor hun inzet, want beleidsarm staat zeker niet gelijk aan minder werk.

Er is volop werk aan de winkel als gevolg van in voorgaande jaren vastgestelde projecten. Dat heb je met een gemiddelde investering van 4 miljoen per jaar, maar met behoud van investeringsruimte. De fractie van Gemeentebelangen vindt investeren noodzakelijk om de vitaliteit en leefbaarheid van onze kernen en de gemeente te behouden. Tot nu toe lukt dat nog steeds.

In september vorig jaar hebben we het besluit genomen over de bouw van het Huus voor Sport & Cultuur. De financiële kaders zijn duidelijk, maar met de enorme stijging van de materiaalkosten tot wel 30% of misschien nog wel meer, is zelfs een buffer van 1 miljoen euro onvoorzien, snel verdampt. Met de aanbesteding na de zomer in het vooruitzicht is Gemeentebelangen heel benieuwd hoe deze uit gaat vallen.  

Een ander groot onderwerp is de herijking van het sociaal domein. Op 24 juni nemen we daar een definitief besluit over. Inhoudelijk zullen wij vandaag bij de behandeling van de kadernota dan ook niet in gaan op de herijking van het Sociaal Domein, waarmee voor nu de meerjarenbegroting wel sluitend is.

Als gemeente zijn we samen met de inwoners aan het zoeken hoe we uitvoering gaan geven aan de regionale energiestrategie, de RES. Samen aan de slag om in welke vorm dan ook, zonnepanelen, windmolens, zon op dak, kernenergie, te kijken wat het beste bij De Wolden past. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan, maar wat Gemeentebelangen betreft vinden wij het een reëel uitgangspunt, dat wat je verbruikt je ook op moet wekken. Schuif  het dus niet af naar een andere gemeente.
Realistisch vinden wij het ook om niet de eerste energieneutrale gemeente te worden. Liever een geleidelijke overgang, samen met onze inwoners. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Wat past er beter bij werk in uitvoering als het versnellen van lokale woningbouwontwikkelingen. Als Gemeentebelangen dienen we daarvoor een motie in.
Iedereen heeft gemerkt dat de woningmarkt de afgelopen jaren compleet veranderd is: van crisis naar gekte! Gezien de krapte op de woningmarkt zal dit voorlopig niet veranderen, waardoor met name jongeren in de knel komen. Nu zitten er genoeg plannen in de pijplijn, maar bestaat de kans dat er onvoldoende man/vrouwkracht ten aanzien van de uitvoering, in de weg staat.

  • Daarom vragen wij als fractie van Gemeentebelangen om te onderzoeken wat nodig is om de lokale woningbouwontwikkelingen te versnellen.
  • Het realiseren van jongerenhuisvesting hierin mee te nemen.
  • En zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk september 2021 met een voorstel bij de raad terug te komen.

In navolging van de motie vragen wij aandacht van het College om te kijken, wat er mogelijk is om te zorgen dat eigen inwoners voorrang krijgen bij de aankoop van grond of een woning. Of wat zijn de mogelijkheden voor een kangoeroewoning, waarbij ouders en kinderen op 1 erf, in 1 huis wonen. Voor de leefbaarheid en vitaliteit van onze dorpen is het belangrijk te bouwen voor gezinnen en spijtoptanten (met jonge kinderen) uit andere regio’s. Blijf open staan voor nieuwe initiatieven.

Naast deze onderwerpen is er binnen de verschillende programma's nog meer naar voren gebracht. Voor de complete bijdrage, Complete bijdrage GB

Kadernota Werk in uitvoering Kaders woningbouw versnellen afval grondstof gratis scheiden