Gemeentebelangen geeft richting aan financiën De Wolden 2024 - Kadernota

Gemeentebelangen geeft richting aan financiën De Wolden 2024 - Kadernota

30-06-2023

Een eerste middag met aansluitende avond en tweede avond zijn nodig om een besluit te nemen over de financien van de gemeente De Wolden voor 2024. Waar gaan we het geld aan uitgeven? Het college heeft samen met de organisatie aan de hand van het raadsbreed- en collegeprogramma een voorstel samengesteld: de Kadernota 2024-2027.

Algemene beschouwing

Tijdens de behandeling van deze kadernota verwoord fractievoorzitter Petra Haanstra het standpunt namens Gemeentebelangen De Wolden. "Wat ons het meeste opvalt in deze kadernota is dat er vaak sprake is van loon- en prijsstijgingen en prijsindexaties die deels vergoed worden uit het Gemeentefonds. Ook worden er weer extra bijdragen gevraagd van de gebonden partijen. Dus hoe spannend is deze kadernota eigenlijk? Niet spannend maar wel bijzonder is dat de laatste twee jaren van de meerjarenbegroting niet sluitend zijn. Terwijl de regel is dat in elk geval het laatste jaar positieve cijfers moet hebben. In VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) verband is afgesproken om de tekorten juist wel te laten zien. Tekorten die ontstaan door landelijk beleid een andere berekening van het Gemeentefonds vanaf 2026 toe te passen en doordat de opschalingskorting in 2026 weer terugkomt."

Subsidie indexeren

De kans dat het na 2025 echt financieel lastig wordt, bracht de fracties van Gemeentebelangen en de PvdA ertoe om een amendement in te dienen, dat voorkomt dat de subsidies voor zwembaden en culturele organisaties automatisch jaarlijks worden verhoogd met de prijsindexatie. Het college had dat wel voorgesteld. Na de discussie van twee weken geleden werd het amendement iets bijgesteld en zou alleen in 2024 indexering plaatsvinden. „We willen geen valse verwachtingen wekken”, zei Petra Haanstra (GB).

Moties dranghekken en 'robotmaaier'

Er werden donderdagavond meerdere moties ingediend. Eentje van Gemeentebelangen onderzoek naar het gratis dranghekken beschikbaar te stellen aan organisaties van lokale evenementen, werd aangenomen. Ook de motie ‘robotmaaier’ van Gemeentebelangen haalde het, er komt dus een onderzoek naar de belangstelling bij sportverenigingen om op die manier hun velden te maaien. Na diverse aanpassingen werd uiteindelijk ook de motie van het CDA om in de raad over financiele kengetallen te debatteren met brede steun aangenomen. De gewijzigde PvdA-motie voor een onderzoek naar het gebruik van grasfalt (duurzaam asfalt) bij wegverharding (autowegen en fietspaden) werd zelfs unaniem aangenomen.

Klik op de link voor de volledige moties: Motie Dranghekken en motie 'robotmaaier'

Kadernota2024 Kadernota moties amendement robotmaaier dranghekken indexatie prijsindexaties loon- en prijsstijgingen Gemeentefonds