Motie over onevenwichtige aanpak stikstofprobleem

Motie over onevenwichtige aanpak stikstofprobleem

30-06-2022

Op initiatief van Gemeentebelangen De Wolden is samen met de fracties van CDA, PvdA en VVD een motie vreemd aan de orde van de vergadering ingediend

Een motie waarin met name de onevenwichtige aanpak van de stikstofproblematiek als zorgwekkend wordt gezien voor de leefbaarheid in een plattelandsgemeente als De Wolden.
Opgeroepen wordt om onmiddelijk te stoppen met het Natuurnetwerk Nederland als onderdeel van de plannen van het kabinet, zoals vrijdag 10 juni 2022 gepubliceerd in de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied. Juist dit zorgt dat er een groot nadeel ontstaat voor Drenthe én voor De Wolden als het gaat om het voortbestaan van agrarische bedrijven. Ga doen waar Nederland goed in is, innovatieve en kennisintensieve landbouw. Door de plannen van het kabinet dreigt dit verloren te gaan.

Om hun zorgen over de plannen van het kabinet kracht bij te zetten waren voorafgaand aan de raadsvergadering een paar honderd agrariers, inclusief trekkers of andere voertuigen, aanwezig bij het gemeentehuis in Zuidwolde. Dat lukte want in een gemoedelijke sfeer, koffie en thee waren beschikbaar, zorgde dit alles toch voor een kleurrijk en indrukwekkend plaatje. Insprekers namens de agrariers konden dan ook op luid applaus rekenen.

Ook met de motie waarin nogmaals de zorgen van de boeren verwoord is werd goed ontvangen door de aanwezigen. Ondanks dat we als gemeente, als gemeenteraad, niet zo heel veel te zeggen hebben of invloed kunnen uitoefenen op de landelijke plannen. 

In het kort wordt met de motie het college verzocht om aan het bestuur van de provincie Drenthe aan te geven dat:

  • De doelstelling uit de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) verstrekkende gevolgen heeft voor de agrarische sector, aanverwante bedrijven en het platteland van gemeente De Wolden
  • Er per direct gestopt moet worden met het Natuurnetwerk Nederland onderdeel te laten zijn van deze plannen
  • Doorgegaan moet worden met de gebiedsgerichte aanpak zowel voor natuur als voor de landbouw met daarin de gedefinieerde doelen, van onderop, en betrek daar ook de gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe bij.
  • We niet achter deze onevenwichtige aanpak staan, waarbij de landbouw sterker getroffen wordt. In plaats hiervan gekozen moet worden voor een integrale aanpak van alle sectoren

Het kenbaar maken van deze motie bij alle gemeenteraden in Nederland plus het sturen van deze motie naar Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe en de regiegroep / Bestuurlijke Tafel Stikstof. Kortom een motie als steun, niet alleen voor 'onze' boeren in De Wolden, maar voor alle boeren in Nederland.

 

steundeboer boerenprotest grote opkomst agrarisch fonds motie vreemd aan de orde stikstofaanpak transitiefonds toekomstgerichte landbouw onevenwichtige aanpak Natuurnetwerk Nederland Nee!