Noodkreet kleine scholen

Noodkreet kleine scholen

30-05-2024

De noodkreet vanuit de Medezeggenschaps- (MR-en) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden (GMR-en) van de basisscholen die onder Stichting Wolderwijs vallen is door Gemeentebelangen samen met GroenLinks op de agenda van de raad gezet.

Een dringende oproep in een brief waarin er kort gezegd een aantal zorgpunten zijn. Met de voorgestelde maatregelen komt het voortbestaan van de kleine scholen in gevaar. Niet alleen de kleine scholen maar ook de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland.

Ina van Goor – van der Veen vertolkt namens Gemeentebelangen De Wolden de gevoelens van het grote aantal aanwezigen bij de raadsvergadering. “De zorgen in de brief zorgen niet alleen voor een grote opkomst maar hebben ouders en leerkrachten in beweging gebracht. Gemeentebelangen vindt het belangrijk deze stem te laten horen, hun stem is van onschatbare waarde.”
 


Voorafgaand aan de vergadering hebben een leerkracht, een ouder en een lid van de GMR ingesproken.

Het is belangrijk dat kleine scholen blijven bestaan. Wel met de kwaliteit die je mag verwachten. De leerkrachten willen die kwaliteit wel bieden. De maatregelen zoals voorgesteld met tot wel vier groepen in één combinatieklas zijn funest voor zowel de kwaliteit als de scholen. Ouders gaan uit van een goede kwaliteit van onderwijs. Bij achteruitgang kunnen ouders hieruit hun conclusies trekken en een andere schoolkeuze maken. Buiten deze gemeente.  

Hoewel de stichting verzelfstandigd is, vindt Gemeentebelangen dat er actie nodig is op korte termijn. De spelregels ten aanzien van de bekostiging zijn plotseling veranderd. Hulp op korte termijn biedt weer mogelijkheden om de operationele druk op onze scholen te verminderen en het waarborgen van de onderwijskwaliteit.

“Het is belangrijk dat de brief met de twee vragen over compensatie energiegelden en de lobby richting provincie en Rijk op de agenda is gekomen.  Belangrijk een signaal af te geven en belangrijk een opdracht aan het college mee te geven”, aldus Ina va Goor. Namens GroenLinks en Gemeentebelangen dient zij een motie in. Klik hier voor de hele motie

Zij doet daarbij de oproep: “College ga kijken wat wel geboden kan worden. In het belang van het onderwijs van De Wolden. Tegelijkertijd richting het bestuur van Wolderwijs: maak een afspraak en ga koffie drinken bij uw buur!”

Wolderwijs Kleine scholen kwaliteit Motie Onderwijs Leefbaarheid platteland HOREN.ZIEN.DOEN.