Wat is rol dorpsbelangen bij nieuwe omgevingswet?

Wat is rol dorpsbelangen bij nieuwe omgevingswet?

27-05-2021

Participatie en sturing in nieuwe Omgevingswet

"Als raad zijn wij in twee avonden niet alleen bijgepraat maar ook heel veel te weten gekomen over de do en don’ts van de nieuw in te richten Omgevingswet. Wordt nu alles anders of is het oude wijn in nieuwe zakken?" aldus woordvoerder Riny Jansen. De waarheid ligt zoals wel vaker, in het midden.

Planning is deze megawet op 1 januari 2022 in te laten gaan. Er zijn vermoedens dat de minister van Binnenlandse zaken de uitvoering met een half jaar gaat uitstellen, tot 1 juli 2022. Ook een langer uitstel valt niet uit te sluiten. Duidelijkheid ontbreekt waardoor ook het in gang houden van de nieuwe processen om te komen tot, onderhevig zijn aan ‘We hebben nog tijd’.

Dat wij als gemeente straks slechts 8 weken hebben om op een omgevingsvergunningaanvraag te reageren, vraagt om een heldere kijk op de toekomst, hoe om te gaan met participatie. Als Gemeentebelangen vinden wij het dan ook belangrijk dat de oriëntatiefase voorafgaand aan het indienen van de aanvraag goed moet zijn ingericht.

Immers met de ‘Omgevingswet’ krijgen inwoners meer ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen over de inrichting van hun leefomgeving. Waarbij uit gegaan wordt dat initiatieven met en door de samenleving worden geïnitieerd en gerealiseerd, maar ook dat niet-initiatiefnemers die geraakt worden kunnen participeren.

"Wat wij hierin als Gemeentebelangen missen is de rol van de dorpsbelangenverenigingen! Tot nu toe wordt hen zeker bij de wat grotere projecten zoals bijvoorbeeld ingebracht bij de dorpsvisies, een belangrijke rol toegekend. Als Gemeentebelangen zouden wij graag zien dat deze rol ook bij een nieuwe omgevingswet gecontinueerd wordt."

Naast de rol van dorpsbelangen is het misschien goed om eens een pilot te starten op het gebied van ‘gebieds’ participatie door onze inwoners zoals straks gaat gelden bij de nieuwe omgevingswet.
Misschien kan Berghuizen hierin dienen als pilot. Een klein woonplan achter de bestaande bouw met een tot nu toe te smalle toegangsweg en aangrenzend daaraan de wens voor bouw van een woning. 

Naast de andere adviezen op het gebied van participatie waar wij ons als fractie van Gemeentebelangen verder in kunnen vinden geeft het voorliggend stuk ‘concept notitie sturing en participatie Omgevingswet’ ons ook sturingsprincipes als basis voor het inrichten van diverse processen in de organisatie. Hoe stellen wij als raad onze kaders: waar willen wij wellicht zelf over beslissen, wat overlaten aan het college en welke mate van participatie is gewenst bij planologische initiatieven die afwijken van het omgevingsplan?

Tot op heden zijn wij tevreden over de manier waarop het College omgaat met de bevoegdheid ten aanzien van het verlenen van een vergunning. Ons advies als Gemeentebelangen is net als bij alle andere adviezen dan ook ga iets wat goed functioneert niet helemaal op de kop gooien. Doe de oude wijn niet in nieuwe zakken maar maak nieuwe wijn in nieuwe zakken, alleen wel op de oude manier gemaakt.  

 

Omgevingswet uitstel participatie inwoners dorpsbelangenverenigingen rollen sturing