Concept Regionale Energie Strategie regio Drenthe - De Wolden

Concept Regionale Energie Strategie regio Drenthe - De Wolden

28-05-2020

‘Wij Drenten zijn een eigenzinnig volk. We doen dingen graag op onze eigen manier en zijn soms wars van bemoeienis van buitenaf ‘ aldus het voorwoord van de concept RES.
Toch ligt er een landelijke opdracht en daar houden we als Gemeentebelangen niet zo van, maar waar als gemeente wel aan voldaan moet worden. In het Klimaatakkoord is namelijk afgesproken om in 2030 op land in totaal 35 TeraWattuur elektriciteit op te wekken uit windenergie en grootschalige zonne-energie. Niet alleen de opgave is groot, maar ook de belangen.

De RES bestaat niet alleen uit hernieuwbare elektriciteit (opwekken) maar ook uit warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de opslag- en energie-infrastructuur.

Hernieuwbare elektriciteit

Ten eerste de stip op de horizon, de ambitie, ten aanzien van het opwekken van elektriciteit, de hernieuwbare elektriciteit. Als Gemeente De Wolden wordt in deze concept nota haar ambitie uitgesproken om 0,1 TWh binnen de RES Drenthe voor onze rekening te nemen. Waarom 0,1TWh en geen 0,3? Gewoon omdat hiermee het eigen verbruik gecompenseerd wordt. Als Gemeentebelangen vinden wij dat hiermee een realistisch bod wordt neergelegd en is er geen sprake van windfietserij (met ambities die onmogelijk waar te maken zijn qua ruimte en tijd)

Naast een realistische ambitie willen wij als Gemeentebelangen bij dit bod gelijk onze voorkeur voor zon op dak boven wind- of zon op land uitspreken. Aangezien alleen zon op dak onvoldoende is om de doelstelling te bereiken begrijpen wij dat het uiteindelijk tot een combinatie zal moeten komen van de verschillende vormen van elektriciteit opwekking.

Het uitgangspunt wat wij onderstrepen is dat ingediende projecten zorgvuldig moeten omgaan met de zichtbare ingrepen in de fysieke leefomgeving.
Drijvende zonneparken – op zandwinlocaties - en hergebruik van de ruimte en infrastructuur bij oude NAM-locaties, zijn wat ons betreft dan ook het onderzoeken waard en spreken ons zeer aan.

Deze ambitie van 0,1TWh invullen met inwoners, jongeren, ondernemers en maatschappelijke organisaties binnen onze gemeente sluit hier naar onze mening dan ook prachtig bij aan. Als Gemeentebelangen vinden wij het betrekken van al deze groepen inwoners bij het invulling geven aan deze ambitie in de overgang naar andere duurzame vormen van elektriciteit opwekken heel belangrijk. Niet alleen de lasten maar ook de lusten in de vorm van 50% lokaal eigendom bij zon- en windprojecten kunnen hier een positieve bijdrage aan geven.  

Warmtetransitie

Ten aanzien van warmtetransitie zijn er binnen onze gemeente al vele stappen gezet. Denk bijvoorbeeld aan de energiescan die reeds gemeentelijk is ingezet om te komen tot een goede isolering van woningen en gebouwen. En wat te denken van het convenant voor het alternatief voor aardgas in 2030 welke met de netbeheerder Rendo is ondertekend. Jammer dat tegen de prachtige ambitie om de hele gemeente in 2030 te voorzien van biogas; gewoon omdat het kan, een kort geding aangespannen wordt. Naar onze mening een defensief middel waarmee juist een positieve en realistische ambitie om te komen tot verduurzaming van deze gemeente op een andere manier ingevuld zal moeten worden. Wethouder verzin een list! Met dit soort bemoeienissen denken wij als Gemeentebelangen wel dat het draagvlak onder een groot deel van de inwoners afneemt en de maatschappelijke tegenstelling en (polarisatie) toeneemt. ‘Wij Drenten zijn namelijk een eigenzinnig volk. We doen dingen graag op onze eigen manier en zijn soms wars van bemoeienis van buitenaf. ‘

Infrastructuur

Past de voorgaande ambitie bij de huidige infrastructuur? Het netwerk moet de komende jaren fors meegroeien met de opgave voor grootschalige opwek en gebruik. Omdat dit bovengronds ingrijpt op het landschap zouden wij als Gemeentebelangen graag zien dit zoveel mogelijk ondergronds te realiseren; als het kan natuurlijk.

 

Als Drenten, maar ook als Gemeentebelangen: ‘Geloven wij in de kracht van lokaal, de kracht van mensen die zelf de mouwen opstropen. Ons motto is niet praten, maar doen. Onze insteek is nuchter en realistisch.’
Moet de hele energietransitie dan maar onder stoom en kokend water tot stand komen?  Als Gemeentebelangen zeggen wij gebruik je boerenverstand en zit de uitdaging juist  in het vinden van een balans tussen de snelheid waarmee de infrastructuur uitgebreid kan worden, welk warmtenet, de kosten, de ruimte die het inneemt, de benodigde vakkennis en arbeidskracht en als laatste maar belangrijkste de betrokkenheid en wensen van onze inwoners en bedrijven.

 

RES RES Drenthe Energietransitie Warmtetransitie hernieuwbare electriciteit opwekken energie Infrastructuur Regionale Energie Strategie Gemeentebelangen De Wolden