Voor vrijwilligers en tegen Ja-Ja sticker

Voor vrijwilligers en tegen Ja-Ja sticker

28-11-2019

Besluitvorming grondstoffenbeleid 2020-2025 De Wolden

Na een dialoogbijeenkomst met de inwoners in de milieustraat gevolgd door een debat in de raad staat is er nu een plan waarover een besluit wordt genomen. Een grondstoffen- in plaats van een afvalstoffenbeleidsplan vanwege de nog waardevolle, herbruikbare grondstoffen.

Een prima plan, gericht op de toekomst, waarin heel veel verschillende onderwerpen uitgebreid aan de orde komen. De inbreng van Gemeentebelangen bij het debat zien wij terug in punten zoals
het betrekken van onze jeugd, de scholen en de aandacht voor het inzamelen bij appartementencomplexen.

Bij het debat spraken inwoners uit tevreden te zijn over de huidige manier van scheiden, de wijze van inzamelen en de kosten hiervan. Het gaat ook best goed maar het kan en moet toch nog beter. In ieder geval om de kosten beheersbaar te houden en het gestelde doel van 100kg restafval te bereiken. Één van die manieren om dit te bereiken is het in dit plan genoemde 1x per 3 weken inzamelen van de verschillende afvalstromen zoals GFT (Groente, Fruit en Tuinafval),  PMD (Plastic, Metaal en Drankenkartons) en restafval. Een andere manier om dit sneller te bereiken is het in 2021 invoeren van Diftar met als hoofddoel: de vervuiler betaald!

Pieter Groot vraag zich af: 'zou het draagvlak, hoe en of inwoners hun afval scheiden, in gevaar kunnen komen? Als je aan 1 knop van de afvalinzameling, (service, kosten, milieu) gaat draaien wat gebeurd er dan met het scheidingsgedrag van onze inwoners?'

Dat zou kunnen gebeuren met de in het plan voorgestelde verandering van oud papier/karton (OPK) ophalen met behulp van vrijwilligers naar rondes rijden door de afvalinzamelaar. De verandering van 4 naar 6 weken is een niet meer dan logische door afname in de totale hoeveelheid papier en karton. Het aan de kant zetten van de vrijwilligers die al jaren hun stinkende best doen niet! Een goed werkend systeem met een goed inzamelings- en scheidingspercentage zou hiermee de nek worden omgedraaid.
Juist door het gebruik van vrijwilligers heeft het ophalen van oud papier een hoge gunfactor. Daarnaast een grote sociale component waarbij de verdiensten uiteindelijke ook nog eens ten goede komen van de plaatselijke clubs of verenigingen van dezelfde vrijwilligers. Op initiatief van Gemeentebelangen wordt er een raadsbreed amendement ingediend waarbij de raad duidelijk uitspreekt het huidige systeem van oud papier en karton ophalen met vrijwilligers in stand te willen houden. Lees hier het volledige amendement
'Misschien zou eenzelfde soort constructie met vrijwilligers, voor het inzamelen van textiel kansen kunnen bieden' vraagt Groot zich af? 'Een mogelijkheid om mee te nemen richting toekomst?'

Een piepklein onderdeeltje in het grondstoffenbeleidsplan en verbonden met het inzamelen van oud papier is de invoering van een ja-ja Sticker. Waarom een ander soort sticker in De Wolden als er nu immers ook al de mogelijkheid is om een sticker te plakken als je iets niet wil ontvangen. Inwoners zouden voortaan met zo'n  in te voeren Ja-Ja sticker verplicht worden om een sticker te gaan plakken als je wel wat wil ontvangen. Als Gemeentebelangen denken wij dat onze inwoners nu al prima zelf in staat zijn om te bepalen of zij reclamedrukwerk en huis- aan huisbladen willen ontvangen. Niet alleen betuttelend, maar kan ook nog eens tot verwarring leiden. En wat te denken van de lokale ondernemers die juist met reclames de mensen in ieder geval nog kunnen bereiken. Wat zou dat voor hen en voor de leefbaarheid van onze kernen gaan betekenen? Terwijl wij als Gemeentebelangen juist het communiceren via de huis- aan huisbladen zoals de Wolder Courant een heel belangrijk communicatiemiddel voor de gemeenteraad vinden.
'Gemeentebelangen zegt daarom Nee – Nee tegen de Ja – Ja sticker!' Het amendement samen ingediend met de VVD krijgt steun van zowel PvdA als D66 en krijgt hiermee een raadsmeerderheid. De Ja-Ja Sticker is hiermee voorlopig van de baan. Zie hier volledige amendement

Gemeentebelangen zegt in ieder geval wel ja-ja tegen dit plan omdat wij vinden dat er met dit grondstoffenbeleidsplan goede stappen worden gezet richting toekomst, richting 100kg restafval.

Afvalbeleidsplan Grondstoffenbeleidsplan Ja-Ja Sticker Amendementen Gemeentebelangen VVD