Noodfonds Energie Armoede

Noodfonds Energie Armoede

10-11-2022

Duidelijke boodschap raad De Wolden met noodfonds energie-armoede

“Richt ter ondersteuning van energie-armoede een noodfonds op voor onze inwoners, verenigingen en dorpshuizen.” Als eerste spreker bij de behandeling van de begroting vroeg Petra Haanstra namens Gemeentebelangen De Wolden aandacht voor het oprichten van zo’n noodfonds.
Wat bleek, de fractie Gemeentebelangen was niet de enige. Ook de fracties van CDA, VVD, PvdA en CU vroegen in moties, op verschillende wijze, aandacht voor het probleem van energie-armoede.

In plaats van ieder voor zich de moties in te dienen of in stand te houden zijn, op aanraden van portefeuillehouder Egbert van Dijk, na onderling overleg de moties tot één krachtige motie samengevoegd: Noodfonds energie-armoede.
Mooi is dat in plaats van vijf, er nu een unaniem, door zeven fracties, ondersteunde motie ligt waarmee het college voortvarend aan de slag kan gaan.

Strekking van de motie is: richt een noodfonds op voor inwoners, verenigingen en dorpshuizen voor het aanpakken van energie-armoede. Zet bij voorkeur in op het structureel verminderen van het energieverbruik. En het liefst zo snel mogelijk om problemen voortvloeiend uit een te hoge energierekening zo spoedig mogelijk aan te kunnen pakken.

“De raadsbrede oproep tot het oprichten van een noodfonds ten behoeve van inwoners, verenigingen en dorpshuizen is een duidelijk boodschap richting het college”, aldus Petra Haanstra fractievoorzitter Gemeentebelangen. “Een belangrijk signaal richting de leefbaarheid en de vitaliteit van onze dorpen.”

motie begroting 2023-2026 raadsbreed Gemeentebelangen energielasten energie-armoede